Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση-Pathway to All Children in Education (ACE) (ολοκληρώθηκε)

Το έργο «Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση-Pathway to All Children in Education (ACE)» έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην επίσημη εκπαίδευση καθώς και στην υποστήριξη της φοίτησής τους.  

Για την υλοποίηση του προγράμματος η UNICEF συνεργάζεται με σωματεία και οργανισμούς με εμπειρία στην παροχή άτυπης εκπαίδευσης, εγγραφής και παρακολούθησης της φοίτησης των παιδιών προσφύγων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το σωματείο OMNES που από το 2017 δραστηριοποιείται σε ανάλογους τομείς.

Διεπιστημονικές ομάδες  αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς, διερμηνείς, ψυχολόγους, και κοινωνικούς επιστήμονες παρέχουν υπηρεσίες μέσα από τα «Κέντρα Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» συμβάλλοντας στην ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

  • Προετοιμασία των παιδιών που δε φοιτούν στα δημόσια σχολεία ώστε να γίνει ευκολότερη η ομαλή ένταξή τους σε αυτά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων (ελληνικά και αγγλικά).
  • Παροχή υποστήριξης στο σπίτι για τις καθημερινές εργασίες και υποχρεώσεις των μαθητών, με στόχο την ομαλή συνέχεια της φοίτησης και  την αποφυγή του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής μάθησης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών.

 

 

Το Πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σειρά εταίρων, μεταξύ
των οποίων το Solidarity Now και ο OMNES

 

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert