Inclusion Center (ολοκληρώθηκε)

Ο σχεδιασμός για το Κέντρο Ένταξης του OMNES (Inclusion Center Project) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 με τη στήριξη του Οργανισμού Choose Love. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει την απαραίτητη στήριξη σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και στον ευάλωτο πληθυσμό της πόλης, ομάδες που διατρέχουν ενδεχόμενο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Μετά την ίδρυση του OMNES έγινε κατανοητό ότι οι ανάγκες του νεοεισερχόμενου πληθυσμού εκτείνονται πέρα από την ασφαλή εγκατάσταση σε ένα σύγχρονο διαμέρισμα, το οποίο εγγυάται τις βασικές συνθήκες που αναγνωρίζονται ως το ελάχιστο επίπεδο του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου. Παράλληλα, λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αναδύθηκε η βασική δυσκολία της Πολιτείας να εμποδίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στον ευπαθή πληθυσμό γενικότερα. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, η περιοχή στην οποία βρίσκεται η βάση μας, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, πρόσφατα αντιμετώπισε αυτές τις προκλήσεις συνδυαστικά, χωρίς να έχει την ικανότητα να τις αντιμετωπίσει.

Η έλλειψη επαρκών υποδομών πρόνοιας σε συνδυασμό με τα λιγοστά κονδύλια για την υλοποίηση κάποιου προγράμματος προστασίας των ευπαθών ομάδων εκ μέρους της Πολιτείας, η περιορισμένη εμπειρία εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και το εκτενές μέγεθος της αποκαλούμενης προσφυγικής κρίσης που αντιμετώπισε η περιοχή του Κιλκίς, αποδεικνύουν ότι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης είναι μια επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αποδόμηση της τοπικής κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα Συμπερίληψης μέρος του οποίου είναι το Inclusion Center, σχεδιάστηκε ούτως ώστε να στηρίξει την τοπική κοινότητα και να δημιουργήσει νέους κοινωνικούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της. Το Inclusion Center είναι ο πυρήνας αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι το μέρος όπου λαμβάνει χώρα η ιδέα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Προγράμματος.

Υπηρεσίες INCLUSION

Υποστήριξη στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες εκπαιδευτικές δομές παρέχεται σε ευάλωτες τοπικές οικογένειες και δικαιούχους διαφορετικών προγραμμάτων (π.χ. ESTIA II, HELIOS, UAM, SIL)

Υποστήριξη  για εύρεση κατοικίας,  άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και έκδοσης ΑΜΚΑ.

 Καθοδήγηση σχετικά με την δημόσια διοίκηση και πιο συγκεκριμένα για την έκδοση ΑΦΜ/λογαριασμού taxis/κάρτα ανεργίας και τέλος, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και διευκόλυνση στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, προσφέρεται υποστήριξη σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τοπικής και προσφυγικής κοινότητας μέσα από συναντήσεις ενδυνάμωσης με συγκεκριμένες θεματικές με σκοπό την κοινωνικοποίηση, ανταλλαγή ιδεών, στόχων και  προβληματισμών.

Διασύνδεση με την κοινωνική υπηρεσία του δημόσιου νοσοκομείου, του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας της πόλης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου προς τα ευάλωτα άτομα της προσφυγικής και τοπικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, παρέχεται υποστήριξη σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς, εντός πόλεως και στα χωριά,  για ψώνια, φάρμακα και πληρωμές λογαριασμών, καθώς και βοήθεια σε ασθενείς covid και σε οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους από τον covid για τη διασύνδεση τους με δημόσιες υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης.

Στο INCLUSION CENTER υπάρχουν δύο  διερμηνείς που εξυπηρετούν τους ωφελούμενους στις παρακάτω γλώσσες: Αραβικά, Κουρμαντζί, Φαρσί.  Παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας διευκολύνοντας την εγγραφή και ενημέρωση των ωφελούμενων, τα νομικά ραντεβού και τα ραντεβού ψυχοκοινωνικής στήριξης αλλά και τις συναντήσεις ενδυνάμωσης, καθώς και περιπτώσεις  επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προσφέρεται διερμηνεία σε ιατρικά ραντεβού εντός και εκτός πόλεως για την διευκόλυνση  ωφελουμένων και ιατρών.

Αγωγή υγείας. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική  υποστήριξη. Συνεδρίες για θέματα υγειονομικής περίθαλψης- πρόληψης  και καθοδήγησης για επαφή με τις αρμόδιες Ιατρικές Υπηρεσίες της περιοχής.

Το Inclusion Center προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενηλίκους και παιδιά.

Μαθήματα ελληνικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία ως γλώσσα της χώρας υποδοχής, αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να γίνουν αυτόνομοι, ανταποκρινόμενοι στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και εν τέλει να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική πραγματικότητα. Τα διαβαθμισμένων επιπέδων τμήματα προκύπτουν με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν έφηβοι άνω των 16 ετών, οι οποίοι δεν φοιτούν σε σχολείο, και ενήλικοι, ηλιακές ομάδες των οποίων η ένταξη στην τυπική εκπαίδευση δεν έχει προβλεφθεί.

Όσον αφορά εφήβους ηλικίας 12 – 18 ετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί κανονικά στα πρωινά σχολεία του Κιλκίς, στο Inclusion Center προσφέρονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας όχι μόνο για τα νέα ελληνικά, αλλά και για τα υπόλοιπα βασικά μαθήματα του σχολείου, αρχαία ελληνική γλώσσα, μαθηματικά και φυσική, με στόχο την εκπαιδευτική τους ενδυνάμωση, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους και την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Μαθήματα αγγλικών

Καθώς η ανάγκη γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι επιτακτική στη σημερινή εποχή, στο Inclusion Center λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της γλώσσας, διαβαθμισμένων επιπέδων (αρχάριοι – προχωρημένοι). Τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με βάση τις καθημερινές ή επαγγελματικές ανάγκες. Μέσα από πληθώρα ασκήσεων (προφορικές, ακουστικές, βίντεο, κ.λπ.) που συνδυάζουν την εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου  οι μαθητές εξοικειώνονται με τη σωστή χρήση της γλώσσας και αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη επάρκεια  στις καθημερινές προκλήσεις.

Μαθήματα πληροφορικής

Στο Inclusion Center έχει διαμορφωθεί εργαστήριο πληροφορικής με σκοπό τη διεξαγωγή μαθημάτων στα μέλη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες αλλά και να ενισχύσουν τα προσόντα τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι ανήλικοι διδάσκονται τη βασική χρήση υπολογιστών και προγράμματα γραφείου και επικοινωνιών  καθώς και εφαρμογές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σχολείο (για την εκπόνηση εργασιών κ.λπ.) και προγράμματα, όπως το Scratch ή προγράμματα της Lego Education, με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.

Εξετάσεις πληροφορικής

Στο πλαίσιο των μαθημάτων πληροφορικής, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι σήμερα, το 55% των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το VELLUM International Diploma in IT Skills πέρασε με επιτυχία όλες τις ενότητες και απέκτησε το πιστοποιητικό, το 92,6% είχε επιτυχία σε μία ενότητα, το 76% είχε επιτυχία σε δύο ενότητες, ενώ μόνο το 7,4% απέτυχε πλήρως.

Στο Inclusion Center προσφέρονται ποικίλες  πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες προκειμένου να υποστηριχθεί η πολιτισμική – κοινωνική ένταξη και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών. Παράλληλα, προωθείται η γεφύρωση του χάσματος μέσα από την ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής αντίληψης και την  ενίσχυση της κατανόησης τόσο μεταξύ των διαφορετικών προσφυγικών πληθυσμιακών ομάδων όσο και μεταξύ των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα:

  • Πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις για όλους τους ωφελούμενους όσον αφορά το Κιλκίς και γενικότερα την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας.
  • Οργανώνονται δραστηριότητες σχετικές με τη δημοκρατική αγωγή του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες.
  • Διοργανώνονται πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο Κέντρο Ένταξης, στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς και σε άλλες περιοχές.
  • Προωθείται η κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες και η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και στον προσφυγικό - μεταναστευτικό πληθυσμό.

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert