ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

ΚΙΛΚΙΣ, …11/3/2022……………

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ

Διεύθυνση                     : ΣΠΑΡΤΗΣ 9,  ΚΙΛΚΙΣ 61100

Τηλ. Επικοιν.                 : 2341022757

E-mail                              :info@omnes.gr

Ιστοσελίδα                    : www.omnes.gr

Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι                       : Τσουκαλάς Απόστολος

                                          Xαρούλα Καραμπίδου

                                                           

 

 

 

Αντικείμενο:

 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου

 

 

 

 

Έργα:

 • Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Καταληκτική

ημερομηνία/ώρα

υποβολής προσφορών:

 

 

 

Δευτέρα 21/3/2021   10:00πμ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο Κιλκίς με αριθμό πρωτ.  ……490/11-3-2022…

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο Κιλκίς με αρ. πρωτ…490/11-3-2022………. (Γραφική ύλη).
 2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά ομάδα, υπό τον όρο ότι τα επιμέρους είδη της ομάδας πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
 3. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ  στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη έτερης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του, τον τύπο και την εμπορική ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους.

 1. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 2. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 • Κόστος προϊόντος άνευ Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€).
 • Περιγραφή προδιαγραφών είδους (ποιότητα, ποσότητα σετ/πακέτου κτλ. ή/και χρώμα προϊόντος).
 • Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για όλη την περίοδο έως και τις 31-12-2022.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 21/3/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) με τους ακόλουθους τρόπους:

▪          να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στο υποκατάστημα της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22757) ), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ……490/11-3-2022…. πρόσκληση» ή

▪          να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στο υποκατάστημα της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22757), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ…490/11-3-2022…. πρόσκληση».

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο σωματείο ΟΜΝΕΣ, δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.

 1. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Χαρούλας Καραμπίδου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
 3. Η διάρκεια προμήθειας των ειδών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2022, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2022 σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της χρηματοδότησης του ανωτέρω προγράμματος, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.

 1. Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του έτους 2022.
 2. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά (τμηματικά) και όχι μαζικά στα γραφεία του υποκαταστήματος της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22757). Οι ανάγκες θα κοινοποιούνται στους προμηθευτές και οι τελευταίοι δεσμεύονται να παραδίδουν τα είδη εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Ο εκάστοτε προμηθευτής πριν τη μεταφορά της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΜΝΕΣ, ήτοι τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να καθορίσει την ώρα παραλαβής και να επιμεληθεί του χώρου που πρόκειται να γίνει η παράδοση του είδους.
 3. Ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής είναι ο πλέον αρμόδιος υπάλληλος για τον ποσοτικό έλεγχο της παραληφθείσας ποσότητας. Στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί να συμπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, Το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας και θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΜΝΕΣ, η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συνεργάτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση που το τμήμα προμηθειών του ΟΜΝΕΣ διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο συνεργάτης δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, Το σωματείο ΟΜΝΕΣ δε φέρει καμία υποχρέωση για δεύτερη σύσταση προς τον προμηθευτή, αλλά με επίσημη απόφαση του Δ.Σ. θα κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
 4. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση ή μη της παραγγελίας κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο, καθώς και για την ποιότητα του προϊόντος. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.
 5. Επιλογή συνεργατών: Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) χωρίζεται σε επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ. Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΟΜΑΔΑ. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα μίας τουλάχιστον ΟΜΑΔΑΣ, δε θα γίνονται αποδεκτές. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για κάποια ΟΜΑΔΑ, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ.

Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους αναδόχους ανά ΟΜΑΔΑ, βάσει του συνολικού κόστους της καθεμίας. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ΟΜΑΔΕΣ στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες. Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προϊόντων μίας ΟΜΑΔΑΣ, θα επιλέγεται για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ και θα του ανατίθεται η σύμβαση. Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών.

 1. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 2.  Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις ολόκληρο ή εν μέρει.
 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 4. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
 5. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.
 6. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά.
 7. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.
 8. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΜΝΕΣ και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.
 9. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος του ΟΜΝΕΣ δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
 10. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε το σωματείο ΟΜΝΕΣ αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα.
 11. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με τον ΟΜΝΕΣ. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΟΜΝΕΣ, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας  και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του σωματείου ΟΜΝΕΣ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΟΜΝΕΣ και δεν την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
 12. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών του σωματείου ΟΜΝΕΣ. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).
 13. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή να υποχρεούται το σωματείο ΟΜΝΕΣ να τους ενημερώσει.
 14. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς του να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
 15. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ υποστηρίζει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, Το σωματείο ΟΜΝΕΣ δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την ΟΜΝΕΣ
 16. Όλες οι συμβάσεις του ΟΜΝΕΣ διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το σωματείο ΟΜΝΕΣ και ο συνεργάτης - ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης του Κιλκίς, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
 17. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά την παράδοση των ειδών.
 18. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο.
 19. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια προϊόντων και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος.
 20. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την προμήθεια.
 21. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@omnes.gr, ή τηλεφωνικά στο 6972493262 (Τμήμα Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της ΟΜΝΕΣ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00, μέχρι και την  Παρασκευή 18/3/2022.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TEXNIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου – εκτυπωτών

με αρ.πρωτ.  490/11-3-2022, Γραφική ύλη

 

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΟΜΝΕΣ»

 

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

1.1

φωτοτυπικό χαρτί εκτυπώσεων, Α4, βάρους 80gr, συσκευασία των 500 λευκών φύλλων

 

 

1.2

φωτοτυπικό χαρτί εκτυπώσεων, Α3

 

 

1.3

αυτοκόλλητες ετικέτες για εκτυπωτή, Α4 (210x297mm), συσκευασία τουλάχιστον 100 τμχ.

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

2.1

κόλλα στικ, 8.2-11gr

 

 

2.2

κόλλα υγρή (ρευστή), τουλάχιστον 20ml

 

 

2.3

κόλλα σε μορφή πλαστελίνης (τύπου patafix, blue tack κτλ.)

 

 

2.4

ψαλίδι γραφείου, ανοξείδωτο, με μυτερή μύτη και σκληρή λαβή, 16.5cm

 

 

2.5

κοπίδι μεγάλο με μεταλλική ενίσχυση, 18mm

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

3.1

μολύβι ΗΒ

 

 

3.2

μολύβι για σχέδιο διάφορες σκληρότητες (Η, 2H, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B)

 

 

3.3

στυλό, διάφορα χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο)

 

 

3.4

στυλό πράσινο

 

 

3.5

στυλό μωβ

 

 

3.6

μαρκαδοράκι υγρής μελάνης, μπλε ή μαύρο, με μύτη 0.5mm

 

 

3.7

μαρκαδόρος ασπροπίνακα, διάφορα χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο)

 

 

3.8

μαρκαδόρος μόνιμος (permanent), διάφορα χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο)

 

 

3.9

μαρκαδόρος υπογράμμισης, διάφορα χρώματα

 

 

3.10

γόμα κατάλληλη για μολύβι

 

 

3.11

ξύστρα πλαστική

 

 

3.12

διορθωτική ταινία (blanco roller)

 

 

3.13

διορθωτικό υγρό, με πινελάκι (blanco fluid)

 

 

3.14

συνδετήρες μεταλλικοί εγγράφων, μεγάλοι, 78mm, συσκευασία τουλάχιστον 50 τμχ.

 

 

3.15

συνδετήρες μεταλλικοί εγγράφων, μεγάλοι, 50mm, συσκευασία τουλάχιστον 100 τμχ.

 

 

3.16

συνδετήρες μεταλλικοί, κλασικοί, 32-33mm, συσκευασία τουλάχιστον 80 τμχ.

 

 

3.17

κλιπ μεταλλικά, 25mm, συσκευασία τουλάχιστον 12 τμχ.

 

 

3.18

κλιπ μεταλλικά, 51mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 τμχ.

 

 

3.19

πινέζες με πλαστικό κεφάλι, χρωματιστές, συσκευασία τουλάχιστον 80 τμχ.

 

 

3.20

πινέζες-καρφάκια, χρωματιστές, συσκευασία τουλάχιστον 40 τμχ.

 

 

3.21

λαστιχάκια καφέ, βάρους 100 γραμμαρίων, συσκευασία τουλάχιστον 100 τμχ.

 

 

3.22

βάση κολλητικής ταινίας (τύπου προϊόντος sellotape-σελοτέιπ)

 

 

3.23

ανταλλακτικό κολλητικής ταινίας (τύπου προϊόντος sellotape-σελοτέιπ), τουλάχιστον 18mm x 33m

 

 

3.24

συρραπτικό για ανταλλακτικά Ν. 10/5, μήκους τουλάχιστον 16cm, δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων

 

 

3.25

συρραπτικό για ανταλλακτικά Ν. 26/6, μήκους τουλάχιστον 16cm, δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων

 

 

3.26

ανταλλακτικά συρραπτικού Ν. 10/5, χρώματος ασημί ή χρυσού

 

 

3.27

ανταλλακτικά συρραπτικού Ν. 26/6, χρώματος ασημί ή χρυσού

 

 

3.28

αποσσυραπτικό, εξολοκλήρου μεταλλικό

 

 

3.29

διακορευτής (περφορατέρ), χωρητικότητας τουλάχιστον 20 φύλλων

 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΤΡΑΔΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ

4.1

ανταλλακτικά χαρτάκια σημειώσεων, χρώματος λευκού, 8.5 x 8.5cm

 

 

4.2

χαρτάκια αυτοκόλλητα (post-it), τετράγωνα, κίτρινα ή διάφορα χρώματα, 8.5 x 8.5cm (κύβος με τουλάχιστον 300 χαρτάκια)

 

 

4.3

χαρτάκια αυτοκόλλητα (post-it), ορθογώνια, κίτρινα ή διάφορα χρώματα, 5 x 3.8cm

 

 

4.4

σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι χάρτινοι, μονόχρωμοι, συσκευασία τουλάχιστον 5  διαφορετικών χρωμάτων

 

 

4.5

αυτοκόλλητες ετικέτες, λευκού χρώματος, 19x32mm.

 

 

4.6

αυτοκόλλητες ετικέτες, λευκού χρώματος, 50x35mm.

 

 

4.7

μπλοκ δελτίο αποστολής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τριπλότυπο, 21x29cm, 50x3 φύλλα

 

 

4.8

φάκελος αλληλογραφίας για ακτινογραφίες (37x45cm)

 

 

4.9

φάκελος αλληλογραφίας για έγγραφα Α3 (31x41cm)

 

 

4.10

φάκελος αλληλογραφίας για έγγραφα Α4 (23x32cm)

 

 

4.11

φάκελος αλληλογραφίας [7.5x11,5cm]

 

 

4.12

μπλοκ με φύλλα λευκά σεμιναρίων / παρουσιάσεων (flipchart), ελάχιστες διαστάσεις 84,1x59,4cm, τουλάχιστον 20 φύλλα

 

 

4.13

βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, 21x31cm, 200 φύλλα

 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

5.1

κλασέρ Α4 4x32, διάφορα χρώματα

 

 

5.2

κλασέρ Α4 8x32, διάφορα χρώματα

 

 

5.3

κλασέρ, πλαστικό, σε φλούο χρώματα, 32x23x2.5

 

 

5.4

ντοσιέ με έλασμα, πλαστικό, με λευκή ετικέτα για αναγραφή του περιεχομένου, Α4

 

 

5.5

ντοσιέ με λάστιχο, πλαστικό, μονόχρωμο, 25x35cm

 

 

5.6

ντοσιέ με λάστιχο, χάρτινο, μονόχρωμο, 25x35cm

 

 

5.7

ντοσιέ σεμιναρίου, με κλιπ/πιάστρα στην πάνω πλευρά, πλαστικό, Α4

 

 

5.8

κουτί αρχειοθέτησης / αποθήκευσης εγγράφων, με λάστιχο, 25x35x11cm

 

 

5.9

θήκη αποθήκευσης εγγράφων από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεων μήκος x πλάτος x ύψος: 32,5x26,5x8 cm

 

 

5.10

πλαστικό μονόχρωμο σκαφάκι (ραφάκι) γραφείου για χαρτιά μεγέθους Α4

 

 

5.11

διαφάνειες ζελατίνες τύπου Π για χαρτιά Α4 (συσκευασία 100 τμχ.)

 

 

5.12

διαφάνειες ζελατίνες τύπου Γ για χαρτιά Α4 (συσκευασία 100 τμχ.)

 

 

5.13

διαχωριστικά φύλλα ντοσιέ - κλασέρ πλαστικά αριθμημένα, μεγέθους Α4, διάφορα χρώματα (τουλάχιστον μέχρι το 10)

 

 

5.14

διαχωριστικά φύλλα ντοσιέ - κλασέρ πλαστικά με ελληνικά γράμματα (Α-Ω), μεγέθους Α4

 

 

5.15

διαχωριστικά φύλλα ντοσιέ - κλασέρ πλαστικά, μεγέθους Α4, διάφορα χρώματα (τουλάχιστον 10 θεμάτων)

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

6.1

θήκη για χαρτάκια σημειώσεων 9.5x9.5cm, μονόχρωμη, συρμάτινη (μεταλλική)

 

 

6.2

μονόχρωμη συρμάτινη (μεταλλική) μολυβοθήκη

 

 

6.3

μονόχρωμος συρμάτινος (μεταλλικός) κάδος απορριμμάτων γραφείου

 

 

6.4

κομπιουτεράκι ψηφιακό 10 ή 12 ψηφίων, διαστάσεων 14 x 11cm

 

 

6.5

πίνακας σημειώσεων φελλού 90x60

 

 

6.6

ταμπόν σφραγίδας, μελανωμένο με μπλε χρώμα, γίγας, ενδεικτικών διαστάσεων 13x18cm

 

 

6.7

μελάνι υγρό σφραγίδας (μπλε ή κόκκινο)

 

 

ΟΜΑΔΑ 7: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

7.10

TONER για SAMSUNG M2825ND (MLT-D116L)

 

 

7.11

Μελάνι EPSON 16 Black

 

 

7.12

Μελάνι EPSON 16 Cyan

 

 

7.13

Μελάνι EPSON 16 Magenta

 

 

7.14

Μελάνι EPSON 16 Yellow

 

 

7.15

Μελάνι HP 300 Black

 

 

7.16

Μελάνι HP 300 Tri-Color

 

 

7.17

TONER HP 85A BLACK (CE285A)

 

 

7.18

TOΝΕR HP CB435Α  BLACK

 

 

7.19

TONER RICOH GC41M – Magenta

 

 

7.20

TONER RICOH GC41Y – Yellow

 

 

7.21

TONER RICOH GC41C – Cyan

 

 

7.22

TONER RICOH GC41K – Black

 

 

7.23

Toner για Kyocera P5026CDW (TK-5240K) – Black 2600 pages

 

 

7.24

Toner για Kyocera P5026CDW (TK-5240Y) – Yellow

 

 

7.25

Toner για Kyocera P5026CDW (TK-5240C) – Cyan

 

 

7.26

Toner για Kyocera P5026CDW (TK-5240M) – Magenta

 

 

7.27

Toner για Kyocera P5021cdn (TK-5230K) Black

 

 

7.28

Toner for Kyocera P5021cdn (TK-5230Y) Yellow

 

 

7.29

Toner for Kyocera P5021cdn (TK-5230C) Cyan

 

 

7.30

Toner for Kyocera P5021cdn (TK-5230M) Magenta

 

 

7.31

Toner για ΟΚΙ Β432(45807102) – Black

 

 

7.32

HP 415A Cyan Toner (W2031A) 2100 pages

 

 

7.33

HP 415A Yellow Toner (W2032A) 2100 pages

 

 

7.34

HP 415A Magenta Toner (W2033A) 2100 pages

 

 

7.35

HP 415A Black Toner (W2030A) 2400 pages

 

 

Επωνυμία εταιρείας

 

 

 

Αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης

 

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.)

 

 

 

ΑΦΜ εταιρείας

 

 

 

ΔΟΥ.

 

 

 

Στοιχεία Διεύθυνσης

 

Οδός, Αριθμός

 

 

Ταχυδρομικός Κώδικας

 

 

 

Περιοχή

 

 

Πόλη

 

 

Χώρα

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Αριθμός Τηλεφώνου

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Αριθμός φαξ

 

 

Email

 

 

Ιστοσελίδα

 

 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

 

Επωνυμία Τράπεζας (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ)

 

 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

Αριθμός IBAN

 

 

               

 

                 Ημερομηνία:

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)