ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SUPER MARKET

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SUPER MARKET

ΚΙΛΚΙΣ, 15/02/2022

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SUPERMARKET

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ

Διεύθυνση                     :  ΣΠΑΡΤΗΣ 9 ,ΚΙΛΚΙΣ 61100

Τηλ. Επικοιν.                 : 2341022757

E-mail                              :info@omnes.gr

Ιστοσελίδα                    : www.omnes.gr

Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι                       : Τσουκαλάς Απόστολος

                                          Xαρούλα Καραμπίδου

                                                           

 

 

 

Αντικείμενο:

 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και super market.

 

 

 

 

Έργα:

 • Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS
 • Inclusion center

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Καταληκτική

ημερομηνία/ώρα

υποβολής προσφορών:

 

 

 

23/2/2022   14:00 μ.μ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και σούπερ μάρκετ στο Κιλκίς με αριθμό πρωτ.  487/15-2-2022

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και σούπερ μάρκετ στο Κιλκίς με αρ. πρωτ. 487/15-2-2022
 2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά ομάδα, υπό τον όρο ότι τα επιμέρους είδη της ομάδας πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
 3. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ  στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη έτερης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του, τον τύπο και την εμπορική ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους.

 1. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 2. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 • Κόστος προϊόντος άνευ Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€).
 • Περιγραφή προδιαγραφών είδους (ποιότητα, ποσότητα σετ/πακέτου κτλ. ή/και χρώμα προϊόντος).
 • Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για όλη την περίοδο έως και τις 31-12-2022.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 23/2/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) με τους ακόλουθους τρόπους:

▪          να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στο υποκατάστημα της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22757) ), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ 487/15-2-2022 πρόσκληση» ή

▪          να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στο υποκατάστημα της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22757), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ 487/15-2-2022 πρόσκληση».

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο σωματείο ΟΜΝΕΣ, δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.

 1. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Χαρούλας Καραμπίδου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
 3. Η διάρκεια προμήθειας των ειδών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2022, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2022 σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της χρηματοδότησης του ανωτέρω προγράμματος, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.

 1. Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του έτους 2022.
 2. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά (τμηματικά) και όχι μαζικά και παραδίνεται όπου ορίζει από το σωματείο. Οι ανάγκες θα κοινοποιούνται στους προμηθευτές και οι τελευταίοι δεσμεύονται να παραδίδουν τα είδη εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Ο εκάστοτε προμηθευτής πριν τη μεταφορά της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο της ΟΜΝΕΣ, ήτοι τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να καθορίσει την ώρα παραλαβής και να επιμεληθεί του χώρου που πρόκειται να γίνει η παράδοση του είδους.
 3. Ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής είναι ο πλέον αρμόδιος υπάλληλος για τον ποσοτικό έλεγχο της παραληφθείσας ποσότητας. Στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί να συμπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας και θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΜΝΕΣ, η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συνεργάτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση που το τμήμα προμηθειών της ΟΜΝΕΣ διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο συνεργάτης δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δε φέρει καμία υποχρέωση για δεύτερη σύσταση προς τον προμηθευτή, αλλά με επίσημη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΝΕΣ θα κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
 4. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση ή μη της παραγγελίας κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο, καθώς και για την ποιότητα του προϊόντος. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.
 5. Επιλογή συνεργατών: Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) χωρίζεται σε επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ. Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΟΜΑΔΑ. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα μίας τουλάχιστον ΟΜΑΔΑΣ, δε θα γίνονται αποδεκτές. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για κάποια ΟΜΑΔΑ, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ.

Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους αναδόχους ανά ΟΜΑΔΑ, βάσει του συνολικού κόστους της καθεμίας. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ΟΜΑΔΕΣ στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες. Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προϊόντων μίας ΟΜΑΔΑΣ, θα επιλέγεται για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ και θα του ανατίθεται η σύμβαση. Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών.

 1. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 2.  Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις ολόκληρο ή εν μέρει.
 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 4. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
 5. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.
 6. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά.
 7. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.
 8. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΜΝΕΣ και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.
 9. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της ΟΜΝΕΣ δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
 10. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε το σωματείο ΟΜΝΕΣ αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα.
 11. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την ΟΜΝΕΣ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΟΜΝΕΣ. Ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της ΟΜΝΕΣ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ΟΜΝΕΣ και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
 12. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών της ΟΜΝΕΣ. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).
 13. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή να υποχρεούται το σωματείο ΟΜΝΕΣ να τους ενημερώσει.
 14. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς του να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
 15. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ υποστηρίζει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, Το σωματείο ΟΜΝΕΣ δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την ΟΜΝΕΣ
 16. Όλες οι συμβάσεις της ΟΜΝΕΣ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το σωματείο ΟΜΝΕΣ και ο συνεργάτης - ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης του Κιλκίς, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
 17. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά την παράδοση των ειδών.
 18. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο.
 19. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια προϊόντων και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος.
 20. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την προμήθεια.
 21. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@omnes.gr, ή τηλεφωνικά στο 2341022757 (Τμήμα Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της ΟΜΝΕΣ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00, μέχρι και τις 22/2/2022.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TEXNIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και super market

με αρ.πρωτ 487/15-2-2022, Είδη καθαρισμού- Είδη super market

 

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΟΜΝΕΣ»

 

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΑΡΤΙΚΑ

1.1

Χαρτί ζιγκ-ζαγκ, πακέτο 4000 φύλλα

 

 

1.2

Χαρτί κουζίνας (ρολό), τεμάχιο, ελάχιστο βάρος:450γρ.

 

 

1.3

Χαρτί υγείας, πακέτο 10 ρολών, 3φυλλο, βάρος ρολού:100γρ

 

 

1.4

Χαρτοπετσέτες, πακέτο 100 φύλλων

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ

2.1

Κάδος απορριμμάτων, τεμάχιο, χωρητικότητα:12 λίτρα

 

 

 

2.2

Καλάθι γραφείου, τεμάχιο, πλαστικό,χωρητικότητα:9 λίτρα

 

 

2.3

Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγγάλ ) με βάση, τεμάχιο

 

 

2.4

Σκούπα, τεμάχιο

 

 

2.5

Σφουγγαρίστρα, τεμάχιο,

 

 

2.6

Κοντάρι (σκούπας-σφουγγαρίστρας), τεμάχιο, ελάχιστο μήκος:1,2μ

 

 

2.7

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός, οβάλ, με ροδάκια, χωρητικότητας 20lt με στίφτη

 

 

2.8

Ανταλλακτικό στίφτη για τον παραπάνω οβάλ κουβά σφουγγαρίσματος

 

 

2.9

Λεκανάκι πλαστικό, χωρητικότητα:15l

 

 

2.10

Φαράσι πλαστικό

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

3.1

Υγρό για τζάμια  τεμάχιο, χωρητικότητα:4 λίτρα

 

 

3.2

Υγρό για τζάμια  τεμάχιο, χωρητικότητα: 750ml

 

 

3.3

Υγρό για πιάτα τεμάχιο, χωρητικότητα: 450ml

 

 

3.4

Υγρό για πιάτα τεμάχιο, χωρητικότητα: 4 λίτρα

 

 

3.5

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, τεμάχιο, χωρητικότητα :4 λίτρα

 

 

3.6

Υγρό χλώριο καθαρισμού, τεμάχιο, χωρητικότητα:2 λίτρα

 

 

3.7

Υγρό χλώριο καθαρισμού παχύρευστο, τεμάχιο, χωρητικότητα: 750ml

 

 

3.8

Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ), τεμάχιο, χωρητικότητα:450ml

 

 

3.9

Ξίδι, τεμάχιο, χωρητιότητα:350ml

 

 

3.10

Απολυμαντικό σπρέι για επιφάνειες(τύπου Dettol), τεμάχιο, χωρητικότητα:500ml

 

 

3.11

Υγρό σαπούνι για τα χέρια, τεμάχιο, χωρητικότητα:4 λίτρα

 

 

3.12

Υγρό σαπούνι για τα χέρια, τεμάχιο, χωρητικότητα:450 ml

 

 

3.13

Υγρό καθαρισμού αλάτων, τεμάχιο, χωρητικότητα:750ml

 

 

 

 

 

 

3.15

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό, τεμάχιο, χωρητικότητα:350ml

 

 

3.16

Αποφρακτικό με ζεστό νερό, τεμάχιο,βάρος:100γρ.

 

 

3.17

Καθαριστικό λεκάνης, τεμάχιο,χωρητικότητα:750ml

 

 

3.18

Σαπούνι , τεμάχιο, βάρος:100γρ.

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

4.1

Σακούλες απορριμμάτων κήπου 80*110 ή παραπλήσιου μεγέθους , πακέτο 10 τεμαχίων

 

 

4.2

Σακούλες απορριμμάτων κήπου 65*90 ή παραπλήσιου μεγέθους, πακέτο 10 τεμαχίων

 

 

4.3

Σακούλες    52*75 ή παραπλήσιου μεγέθους, πακέτο 10 τεμαχίων

 

 

4.4

Σακούλες 46*56, ή παραπλήσιου μεγέθους, πακέτο 10 τεμαχίων

 

4.5

Σφουγγαράκι κουζίνας, τεμάχιο

 

 

4.6

Σπογγοπετσέτα, ρολό, τεμάχιο, διαστάσεις:0,32*14μ

 

 

4.7

Ξεσκονόπανο, τεμάχιο

 

 

4.8

Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης, πακέτο 50τεμ.

 

 

4.9

Αντισηπτικό υγρό χεριών(gel), τεμάχιο, περιεκτικότητα αλκοόλ:70%, χωρητικότητα: 450ml

 

 

4.10

Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα, πακέτο 100, μέγεθος: Medium

 

 

4.11

Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα, πακέτο 100, μέγεθος: Large

 

 

4.12

Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα, πακέτο 100, μέγεθος: XL

 

 

4.13

Γάντια ελαστικά κουζίνας , ζεύγος, μέγεθος Medium

 

 

4.14

Ποτήρια πλαστικά, πακέτο 100τεμ., 200ml

 

 

4.15

Ποτήρια χάρτινα, πακέτο 50τεμ., 200ml

 

 

4.16

Πιάτα μιας χρήσεως  πλαστικά  ,17cm,πακέτο 20 τμ.

 

 

4.17

Κουταλάκια πλαστικά μιας χρήσεως, πακέτο 20τμχ.

 

 

4.18

Πιρουνάκια πλαστικά μιας χρήσεως, πακέτο 20τμχ.

 

 

4.19

Εντομοκτόνο Spray για κατσαρίδες και μυρμήγκια, τεμάχιο, 300ml

 

 

4.20

Μπαταρίες αα αλκαλικές, πακέτο 4τμχ.

 

 

4.21

Μπαταρίες ααα αλκαλικές, πακέτο 4τμχ.

 

 

 

 

Επωνυμία εταιρείας

 

 

 

Αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης

 

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.)

 

 

 

ΑΦΜ εταιρείας

 

 

 

ΔΟΥ.

 

 

 

Στοιχεία Διεύθυνσης

 

Οδός, Αριθμός

 

 

Ταχυδρομικός Κώδικας

 

 

 

Περιοχή

 

 

Πόλη

 

 

Χώρα

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Αριθμός Τηλεφώνου

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Αριθμός φαξ

 

 

Email

 

 

Ιστοσελίδα

 

 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

 

Επωνυμία Τράπεζας (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ)

 

 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

Αριθμός IBAN

 

 

               

 

                 Ημερομηνία:

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)