ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ

Διεύθυνση                     : ΣΠΑΡΤΗΣ 9 ΚΙΛΚΙΣ 61100

Τηλ. Επικοιν.                 : 2341302355

E-mail                              :procurement@omnes.gr

Ιστοσελίδα                    : www.omnes.gr

Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι                       : Τσουκαλάς Απόστολος

                                          Xαρούλα Καραμπίδου

                                                           

 

 

 

Αντικείμενο:

 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πυράντοχων πορτών

 

 

 

 

Έργα:

 • Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική

ημερομηνία/ώρα

υποβολής προσφορών:

 

 

 

Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 10:00π.μ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πυράντοχων πορτών  στο Κιλκίς με αριθμό πρωτ. 484/25-11-2021

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για τηνπρομήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων πορτών στο Κιλκίς με αρ. πρωτ. 484/25-11-2021
 2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι τα  είδη  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
 3. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ  στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
 4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 • Κόστος προϊόντος άνευ Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€)
 • Περιγραφή προδιαγραφών είδους
 • Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένει σταθερή για τρεις  μήνες

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 30/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) με τους ακόλουθους τρόπους:

▪          να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στο υποκατάστημα της ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 2341302355) ), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ. 484/25-11-2021 πρόσκληση» ή

▪          να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στο υποκατάστημα του σωματείου ΟΜΝΕΣ στο Κιλκίς (Σπάρτης 9, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 2341302355), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ 484/25-11-2021 πρόσκληση».

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο σωματείο ΟΜΝΕΣ, δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.

 1. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Χαρούλας Καραμπίδου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 3. Ο προμηθευτής πριν τη μεταφορά της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο του σωματείου ΟΜΝΕΣ, ήτοι τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να καθορίσει την ώρα παραλαβής και να επιμεληθεί του χώρου που πρόκειται να γίνει η παράδοση και εγκατασταση του είδους.
 4. Ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής είναι ο πλέον αρμόδιος υπάλληλος για τον ποσοτικό έλεγχο της παραληφθείσας ποσότητας. Στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί να συμπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας και θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΜΝΕΣ, η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συνεργάτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση.
 5. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση ή μη της παραγγελίας κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο, καθώς και για την ποιότητα του προϊόντος. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.
 6. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 7.  Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις ολόκληρο.
 8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 9. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο συνεργάτη εγγράφως ή τηλεφωνικά.
 10. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.
 11. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΜΝΕΣ και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.
 12. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της ΟΜΝΕΣ δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
 13. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε το σωματείο ΟΜΝΕΣ αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα.
 14. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με το σωματείο ΟΜΝΕΣ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΟΜΝΕΣ. Ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΟΜΝΕΣ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο σωματείο ΟΜΝΕΣ και δε το δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
 15. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών του ΟΜΝΕΣ. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).
 16. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή να υποχρεούται το σωματείο ΟΜΝΕΣ να τους ενημερώσει.
 17. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς του να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
 18. Το σωματείο  ΟΜΝΕΣ υποστηρίζει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, το σωματείο ΟΜΝΕΣ δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με τον ΟΜΝΕΣ.
 19. Όλες οι συμβάσεις του ΟΜΝΕΣ διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το σωματείο ΟΜΝΕΣ και ο συνεργάτης - ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης του Κιλκίς, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
 20. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.
 21. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο.
 22. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια προϊόντων και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος.
 23. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@omnes.gr, ή τηλεφωνικά στο 2341302355 (Τμήμα Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία του ΟΜΝΕΣ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00, μέχρι και την 29/11/2021.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TEXNIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατασταση  πυράντοχων πορτών

με αρ.πρωτ . 484/25-11-2021

 

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ  «ΟΜΝΕΣ»

 

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Πυράντοχη πορτα 60 λεπτών διαστάσεων 100*215 ποσότητα 4  τεμ

 

 

Επωνυμία εταιρείας

 

 

Αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος (ονοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.)

 

 

ΑΦΜ εταιρείας

 

 

ΔΟΥ.

 

 

Στοιχεία Διεύθυνσης

Οδός, Αριθμός

 

Ταχυδρομικός Κώδικας

 

 

Περιοχή

 

Πόλη

 

Χώρα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριθμός Τηλεφώνου

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

Αριθμός φαξ

 

Email

 

Ιστοσελίδα

 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

Επωνυμία Τράπεζας (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ)

 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού

 

Αριθμός IBAN

 

         

                 Ημερομηνία:

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)