ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :OMNES

Διεύθυνση : Σπάρτης 9 Κιλκις 61100

Τηλ. Επικοιν. : +30 2341302355

E-mail:procurement@omnes.gr

Ιστοσελίδα : www.omnes.gr

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Καραμπίδου Χαρίκλεια

                                           ΔημήτριοςΔεμερτζής

                                               

Αναθέτουσα Αρχή:  το σωματείο ΟΜΝΕΣ είναι ένας κοινωνικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 2016 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Κιλκίς, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αντικείμενο:

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Προϋπολογισμός: 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική

ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών: 27-9-2021/11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένων 478/16-9-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του σωματείου ΟΜΝΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στον ΟΜΝΕΣ, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του, με αντικείμενο:

  • τη μελέτη - σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία(συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ENISO 9001:2015
  • την υποστήριξη του ΟΜΝΕΣ κατά τη διαδικασία πιστοποίησής της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ENISO 9001:2015 από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
  • Η εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διαστήματος δύο (2) έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η  27η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριών  χιλιάδων(3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και εντός του ταχθέντος προϋπολογισμού.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@omnes.gr,να παραδώσουν στα γραφεία του ΟΜΝΕΣ σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά με courier στα γραφεία. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να ενημερώσετε τον ΟΜΝΕΣ και τηλεφωνικά ή μέσω email.

6. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία αναφέροντας ξεκάθαρα ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ (€) το κόστος της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο Φ.Π.Α. θα δηλώνεται εγγράφως. Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά.

7. Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

8. Οι προσφορές θα εξεταστούν για το σύνολο της υπηρεσίας. Συνεπώς, ο ΟΜΝΕΣ δε δύναται να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εν μέρει. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου.

9. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη.

10. Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη της διάρκεια της συνεργασίας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών του ΟΜΝΕΣ ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).

12. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.

13. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΜΝΕΣ και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

14. Ο ΟΜΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους συνεργάτες ή να υποχρεούται ο ΟΜΝΕΣ να τους ενημερώσει.

15. Ο ΟΜΝΕΣ απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμφωνιών. Ο ΟΜΝΕΣ απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους συνεργάτες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη συνεργασία τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.

16. Η πληρωμή για την εν λόγω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις. Το 50% του συμβατικού τιμήματος θα πληρωθεί με την παράδοση στον ΟΜΝΕΣ του συστήματος ποιότητας [εγχειρίδιο ποιότητας (qualitymanual), εγχειρίδιο διαδικασιών(proceduresmanual), έντυπα διαδικασιών, οδηγίες διαδικασιών, περιγραφή θέσεων εργασίας, αρμοδιότητες τμημάτων, διοικητικών υπηρεσιών] και το υπόλοιπο ποσό μετά την επιτυχή πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν την ανάδοχη εταιρία.

17. Το κόστος των υπηρεσιών από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Η επιλογή του φορέα θα γίνει σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου.

18. Η ανάθεση του εν λόγω έργου θα ανατεθεί σε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο της παρούσης. Ο ΟΜΝΕΣ θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο συνεργάτη και εγγράφως ή τηλεφωνικά.

19. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@omnes.gr, ή τηλεφωνικά στο 2341302355 (Τμήμα Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία του ΟΜΝΕΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00, μέχρι και την Παρασκευή   24-9-2021 στις 11:00 πμ.