ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 409/26-6-2020

 

RFQ183-2020

 

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 4

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.. 4

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 4

3.1      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 5

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 5

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 6

 

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1            ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού, το οποίο θα αναλάβει, μετά την υπογραφή σύμβασης παροχής έργου, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία  “Omnes” ”(ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Η επιλογή του συνεργείου καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην παρούσα με σύγκριση των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων προσφορών και την αποδοχή από το Σωματείο της προσφοράς που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα, με το χαμηλότερο αντάλλαγμα-προσφορά για την παροχή του έργου.

 Το συνεργείο που θα αναδειχθεί μέσω της ανωτέρω διαδικασίας υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το Σωματείο, για τον προσδιορισμό των επιμέρους όρων και συμφωνιών για την εκπλήρωση της σύμβασης που θα συναφθεί με βάση την παρούσα πρόσκληση. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Σωματείου και Συνεργείου καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα μέρη.

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθαρισμού , αφορά στο χρονικό διάστημα από την 07/07/2020 έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης , μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.

 

1.2            ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα περιγράφεται η -αιτούμενη βάσει της παρούσας πρόσκλησης- παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του συνεργείου. Ο υποβάλλων την έγγραφη προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτή σχετικά με το κόστος παροχής της υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Η προσφορά αναφέρεται στο συνολικό κόστος παροχής του έργου δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το αναφερόμενο στην παρούσα χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθαριότητας.

 

Υπηρεσίες  καθαρισμού ανά τετραγωνικό μετρό διαμερίσματος όπως αναγράφεται στο ενοικιαστήριο - συμβόλαιο

Διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο στο νομό Κιλκίς συμπεριλαμβανομένου των υλικών καθαριότητας 

 

 

 

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως τις 06/07/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.

Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο γραμματέας ανοίγματος φακέλων κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 06/07/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Το συνεργείο  αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στα διαμερίσματα που μισθώνει το Σωματείο στο νομό Κιλκίς, εντός του χρονικού διαστήματος από την  07/07/2020  έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού έπειτα από κοινή συμφωνία των μερών και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης της σύμβασης.

2.                ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του συνεργείου  στον χώρο καθαρισμού  μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου.

3.                ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1            ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο καθαρισμός θα προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από 07/07/2020 έως 31/12/2020  με δυνατότητα παράτασης.

3.2            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το συνεργείο έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει ο καθαρισμός   όσο και για το καθορισμό της ώρας ελέγχου καθαρισμού.

Το συνεργείο  είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καθαρισμό του χώρου  όσο και για την ποιότητα  καθαρισμού  του, κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής της υπηρεσίας.

 

3.3   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την αίτηση για καθαρισμό και να ελέγχει τον καθαρισμό

 

3.4  ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό για την καταβολή του αντιτίμου της παρασχεθείσας εργασίας θα είναι δελτίο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει) και θα εκδίδεται την τελευταία ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός. Η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στο συνεργείο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου και ειδικότερα την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει το Σωματείο και με την προϋπόθεση μη ύπαρξης πλημμελειών ή άλλου είδους ζημιών που σχετίζονται με την παροχή του έργου από το συνεργείο. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο εκπρόσωπος του συνεργείου στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 26/06/2020

Σωματείο “Omnes”


 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Προς:    ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων για υποβολή προσφορών:  409/26-6-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/07/2020 , ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ) (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

 

 

Κόστος καθαρισμού ανά τετραγωνικό μέτρο

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

                                               

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΙΛΚΙΣ..….../…...../…..….….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  & ΥΠΟΓΡΑΦΗ