ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

March 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την τοποθετηση γυψοσανιδων

 

ΑΡΙΘΜΟς ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 388/11-03-2020

 "RFQ160-2020"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................................................................................. 4

1.1      ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................. 4

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..................................................... 4

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................................................................. 5

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ....... 5

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ...................... 5

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................ 5

3.2      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................................................... 5

3.3      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.............................................................. 5

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ....................................................................................................... 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................... 7

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1            ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση γυψοσανίδων για την διαμόρφωση χωρών στα γραφεία που μισθώνει το Σωματείο OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) επί της οδού Μοσκώφ 8 στο Κιλκίς. 

Μετά την επιλογή του Αναδόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

 

 

1.2            ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων.  Ο υποβάλλων την έγγραφη προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτή σχετικά με το κόστος τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένων τον υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, υπολογιζόμενο αυτό ανά τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τοποθέτηση γυψοσανίδας (γωνιόκρανα, γάζωμα, πρώτο χέρι στοκάρισμα )

Κόστος ανά  τετραγωνικό μετρό  εγκαταστημένης γυψοσανίδας  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως στις 19/03/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος . Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 19/03/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο υποβάλλων την προσφορά θα αναλάβει την τοποθέτηση γυψοσανίδας, στα γραφεία  που μισθώνει το Σωματείο επί της οδού Μοσκώφ 8 στο Κιλκίς.

 

2.                ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του τεχνικού και του συνεργείου του μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1            ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι υπηρεσίες  θα εκτελεστούν στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

 

3.2            ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η τοποθέτηση  θα πρέπει να εκτελεστεί  άμεσα μετά από την  παραγγελία

 

3.3            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τεχνικός, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η εκτέλεση των υπηρεσιών  όσο και για το καθορισμό της ώρας.

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής. Εάν η παραδοθείσα υπηρεσία  δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο τεχνικός υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο υπηρεσία, άλλως το Σωματείο δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η μη ανταπόκριση της χορηγηθεί σας στην αιτηθείσα υπηρεσία θα προκύπτει από μνεία που θα πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής στο παραστατικό (Τιμολόγιο υπηρεσιών ) του Τεχνικού με το περιεχόμενο “αντί της προσφερόμενης υπηρεσίας ….. που ζητήθηκε από το Σωματείο διαπιστώθηκαν οι εξής πλημμέλειες κατά την παροχή των υπηρεσιών ………”. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή της ανωτέρω υποσημείωσης τότε ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα με  κάθε πρόσφορο τρόπο τον για την ανωτέρω αναντιστοιχία και το δικαίωμά του να μην καταβάλλει το αντίτιμο της μη εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση   της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα της υπηρεσίας, για την μη παράδοσή της κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέας  υπηρεσίας.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον τεχνικό, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τεχνικός.

 

3.4            ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 11/03/2020

Σωματείο OMNES

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ τοποθετηση ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 388/11-03-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  19/03/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Τοποθέτηση γυψοσανίδας (γωνιόκρανα, γάζωμα, πρώτο χέρι στοκάρισμα)

Κόστος ανά  τετραγωνικό μετρό  εγκαταστημένης γυψοσανίδας  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

 

 

 

Όνομα:

Επώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

ΚΙΛΚΙΣ: ……./.……/………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ