Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ιούλιος 08, 2020

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 415/8-7-2020

 

RFQ186-2020

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1       ΓΕΝΙΚΑ. 3

1.2       ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3       ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

2.     ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 4

3.     ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 4

3.1       ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.2       ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 4

3.3       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 4

3.4       ΠΛΗΡΩΜΗ. 4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 6

 

 

 


 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τα διαμερίσματα που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

Είδος

Ποσότητα

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ VITEX 9 LIT

20

VITEXT VISTA 9 ΛΙΤΡΑ

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ 250 ml

5

Επισκευαστικός Λευκός Ελαφροβαρύς στόκος

ΟΧΡΑ 0.75 LIT

10

 

ΣΤΟΚΟΣ KNAUF 5 ΚΙΛΩΝ

20

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας, σκόνη

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5cm

40

 

ΝΑΥΛΟΝ 4X5M

40

 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ WURTH 280 ml

10

Σωληνάριο

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 9 LIT

40

  • Οικολογικό πλαστικό 
  • Πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε.
  • Δεν περιέχει αμμωνία
  • Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
  • Απόδοση  12m2 ανά λίτρο ανά στρώση

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο της παρούσας ζήτησης.

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@omnes.gr έως τις 15/07/2020 και ώρα 15.00 η οποία ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Σωματείου στο τηλ 2341022272.

Κατά το  άνοιγμα των προσφορών στις 15/07/2020 και ώρα 16.00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Δ. Κιλκίς

 

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού  των  Ανάδοχων προμηθευτών  πραγματοποιείται  δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς, 08/07/2020

Σωματείο Omnes

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς: Σωματείο OMNES

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 415/8-7-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  15/7/2020, ώρα 15.00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

Είδος

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο με ΦΠΑ

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ VITEX 9 LIT

VITEXT VISTA 9 ΛΙΤΡΑ

20

 

 

 

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ 250 ml

Επισκευαστικός Λευκός Ελαφροβαρύς στόκος

5

 

 

 

ΟΧΡΑ 0.75 LIT

 

10

 

 

 

ΣΤΟΚΟΣ KNAUF 5 ΚΙΛΩΝ

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας, σκόνη

20

 

 

 

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5cm

 

40

 

 

 

ΝΑΥΛΟΝ 4X5M

 

40

 

 

 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ WURTH 280 ml

Σωληνάριο

10

 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 9 LIT

  • Οικολογικό πλαστικό 
  • Πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε.
  • Δεν περιέχει αμμωνία
  • Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
  • Απόδοση  12m2 ανά λίτρο ανά στρώση

40

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:                                                                                                                                   ΚΙΛΚΙΣ: …..…./.…..…/……..…….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272