Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ

Ιούλιος 06, 2020

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την κατασκευή, τοποθέτηση και αντικατάσταση επίπλου κουζίνας, πάγκου κουζίνας και πορτών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 412/6-7-2020

 

RFQ 185-2020

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. 5

1.4      ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 5

2.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 5

2.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 5

2.2      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 5

2.3      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 5

2.4      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 6

2.5      ΠΛΗΡΩΜΗ. 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 7

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1             ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή έργου κατασκευής ή αντικατάστασης και τοποθέτησης επίπλων κουζίνας και πορτών στα διαμερίσματα και γραφεία που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Το παρεχόμενο έργο από τον αντισυμβαλλόμενο – τεχνικό θα παρασχεθεί εντός του χρονικού διαστήματος από τις 14/7/2020 έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης με πρωτοβουλία του Σωματείου, ενός ημερολογιακού μηνός μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

1.2             ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΠΑΓΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

(ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ) ΚΟΣΤΟΣ / ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΙΝΟΧ

ΜΙΑ ΓΟΥΡΝΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΙΝΟΧ

ΔΥΟ ΓΟΥΡΝΕΣ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ)

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 13εκ.

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 24εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 13εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 24εκ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΟΡΤΩΝ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ)

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 13εκ.

ΠΟΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 24εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 13εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 24εκ

 

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr, έως τις 13/07/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ντεκίδης. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 13/07/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

 

1.3             ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ο τεχνικός αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το περιγραφόμενο στην παρούσα έργο σταδιακά και πάντως εντός του χρονικού διαστήματος από 14/07/2020 έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, στον τόπο που υποδεικνύεται από το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

1.4             ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του τεχνικού στο χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

 

2.                ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

2.1             ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα παραδοθούν και πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις διευθύνσεις που θα υποδεικνύονται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

2.2             ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

      Η παροχή των υπηρεσιών από τον τεχνικό και ειδικότερα η κατασκευή των προϊόντων και η τοποθέτησή τους ή η αντικατάσταση των προϊόντων που υπέστησαν βλάβη θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των 10 εργάσιμων ημέρων από τότε που θα περιέλθει στον τεχνικό το αίτημα από την πλευρά του Σωματείου και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από 14/07/2020 έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο από το Σωματείο.

2.3             ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο τεχνικός πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται έλεγχος του προϊόντος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση και εγκατάσταση της αιτούμενου προϊόντος από το Σωματείο, για την ποιότητα του προϊόντος, για την μη παράδοσή του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής.

2.4             ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την αίτηση για επιδιόρθωση και να ελέγχει την εγκατάσταση

2.5             ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές το μήνα από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η και την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά έλεγχο του παρεχόμενου από τον τεχνικό έργου από το Σωματείο και με την επιφύλαξη μη ύπαρξης πλημμελειών, βλαβών ή άλλου είδους ζημιών που σχετίζονται με την παροχή του έργου από τον τεχνίτη (τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος, άρνηση τοποθέτησης προϊόντος, πλημμελής εκπλήρωση εργασιών, πρόκληση ζημιών εξ αφορμής της παροχής του έργου κλπ.).

Υπό τους όρους των ανωτέρω η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς 06/07/2020

Σωματείο Omnes

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων για υποβολή προσφορών: 412/6-7-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/07/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΠΑΓΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

(ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ) ΚΟΣΤΟΣ / ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΙΝΟΧ

ΜΙΑ ΓΟΥΡΝΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΙΝΟΧ

ΔΥΟ ΓΟΥΡΝΕΣ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΟΡΤΩΝ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ)

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 13εκ.

ΠΟΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 24εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 13εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 24εκ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΟΡΤΩΝ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ)

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 13εκ.

ΠΟΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 24εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 13εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 15εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 18εκ

ΠΟΡΤΑ + ΚΑΣΑ

ΛΑΚΑ 24εκ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΙΛΚΙΣ  ……./……./………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272