Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ιούλιος 03, 2020

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 411/3-7-2020

rfq184-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

2.     ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 4

3.     ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 4

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 4

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 4

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ.. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 6

 

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων για τις ανάγκες του Σωματείου με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

Είδος

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Σκούπα

 

30

Σφουγγαρίστρα

 

30

Φαράσι πλαστικό

 

30

Κοντάρι σκούπας

Ελάχιστο μήκος: 1.20μ

60

Στεγνωτήρας πιάτων με δίσκο

 • Πλαστικός
 • Ελάχιστες Διαστάσεις: 37cm X  30cm

40

Μανταλάκια πλαστικά

Σετ 24 τεμάχια

30

Σφουγγαράκι κουζίνας

 

120

Κάδος κουζίνας

 • Πλαστικός
 • Ελάχιστος όγκος: 15LT

30

Καλάθι γραφείου

 • Πλαστικό
 • Ελάχιστος όγκος: 9LT

30

Πιγκάλ

Βουρτσάκι με βάση

20

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

 

20

Πατάκι WC

 • Βαμβακερό
 • Ελάχιστες διαστάσεις: 40cm*60cm

30

Λάμπα LED τύπου «κερί»

 • Βάση: Ε14
 • Ελάχιστη ισχύς: 3w

50

Λάμπα οικονομίας LED

 • Βάση: E27
 • Ελάχιστη ισχύς: 9w

50

Απλώστρα ρούχων

 • Μεταλλική
 • Δαπέδου
 • 18Μ

15

Κρεμάστρα ρούχων

Πλαστική

200

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο της παρούσας ζήτησης.

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@omnes.gr έως τις 14/07/2020 και ώρα 15.00 η οποία ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Σωματείου στο τηλ 2341022272.

Κατά το  άνοιγμα των προσφορών στις 14/07/2020 και ώρα 16.00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Δ. Κιλκίς

 

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού  των  Ανάδοχων προμηθευτών  πραγματοποιείται  δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς, 03/07/2020

Σωματείο Omnes

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 411/3-7-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  14/7/2020, ώρα 15.00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

Είδος

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο με ΦΠΑ

Σκούπα

 

30

 

 

 

Σφουγγαρίστρα

 

30

 

 

 

Φαράσι πλαστικό

 

30

 

 

 

Κοντάρι σκούπας

Ελάχιστο μήκος: 1.20μ

60

 

 

 

Στεγνωτήρας πιάτων με δίσκο

 • Πλαστικός
 • Ελάχιστες Διαστάσεις: 37cm X  30cm

40

 

 

 

Μανταλάκια πλαστικά

Σετ 24 τεμάχια

30

 

 

 

Σφουγγαράκι κουζίνας

 

120

 

 

 

Κάδος κουζίνας

 • Πλαστικός
 • Ελάχιστος όγκος: 15LT

30

 

 

 

Καλάθι γραφείου

 • Πλαστικό
 • Ελάχιστος όγκος: 9LT

30

 

 

 

Πιγκάλ

Βουρτσάκι με βάση

20

 

 

 

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

 

20

 

 

 

Πατάκι WC

 • Βαμβακερό
 • Ελάχιστες διαστάσεις: 40cm*60cm

30

 

 

 

Λάμπα LED τύπου «κερί»

 • Βάση: Ε14
 • Ελάχιστη ισχύς: 3w

50

 

 

 

Λάμπα οικονομίας LED

 • Βάση: E27
 • Ελάχιστη ισχύς: 9w

50

 

 

 

Απλώστρα ρούχων

 • Μεταλλική
 • Δαπέδου
 • 18Μ

15

 

 

 

Κρεμάστρα ρούχων

Πλαστική

200

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:                                                                                                                                         ΚΙΛΚΙΣ: ……./.……/………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272