Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ιούνιος 26, 2020

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 407/26-6-2020

RFQ181-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................................................................................. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΣ............................................................................. 5

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ....... 5

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ...................... 5

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................ 5

3.2      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ....................................................................... 5

3.3      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ............................................................. 5

3.4      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ............................................................................ 6

3.5      ΠΛΗΡΩΜΗ....................................................................................................... 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................... 7

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1            ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών επισκευής κουφωμάτων αλουμινίου που είναι εγκατεστημένα  στα διαμερίσματα που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στον Νομό Κιλκίς, στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή«ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών επισκευής-αποκατάστασης των βλαβών, αφορά στο χρονικό διάστημα από τις 07/07/2020 έως τις 31/12/2020.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου-τεχνικού ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σωματείο - Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη των βλαβών που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης.

 

ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΡΟΛΟΥ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΟΛΟΥ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΟΛΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΛΙΚ ΚΛΟΚ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΩΜΕΝΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ pvc

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜ.

ΡΑΟΥΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΩΜΕΝΟ

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΡΟΛΟΥ

ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Μεταξύ των εργασιών που θα αναλάβει ο ενδιαφερόμενος- τεχνικός περιλαμβάνεται και  η διασφάλιση της ορθής τοποθέτησης των ανταλλακτικών που ενδεχομένως να απαιτηθούν για την επισκευή-επιδιόρθωση-αποκατάσταση της βλάβης που θα εμφανισθεί στα κουφώματα αλουμίνιου ενός εκάστου εκ των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία η κάθε  βλάβη σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο, στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 , ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.gr, έως τις 06/07/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 06/07/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

 

 

 

 

1.3         ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΣ

 Ο τεχνικός αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν και όπου  του ζητηθεί από το Σωματείο εντός του χρονικού διαστήματος από τις 07/07/2020 έως και τις  31/12/2020, όπου υποδεικνύεται από  το Σωματείο, εντός του Νομού Κιλκίς. Ο τεχνικός αναλαμβάνει να επιδιορθώσει κάθε  βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τότε που θα περιέλθει σε αυτόν το αίτημα του Συλλόγου για αποκατάσταση-επιδιόρθωση-επισκευή της  βλάβης.

 

2.                ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Προμηθευτή στον χώρο παράδοσης για επιδιόρθωση του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1            ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι βλάβες θα επιδιορθώνονται σταδιακά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

3.2         ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η βλάβη θα πρέπει να επιδιορθωθεί άμεσα μετά από κάθε αίτηση για επιδιόρθωση και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από τις 07/07/2020 έως και τις 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

3.3         ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τεχνικός  έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση  όσο και για το καθορισμό της ώρας ελέγχου αποκατάστασης.

Κατά τη διαδικασία  θα γίνεται ο λειτουργικός  έλεγχος  από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της αιτούμενης για επιδιόρθωση βλάβης από το Σωματείο, για την ποιότητα της αποκατάστασης, για την μη επιδιόρθωση  του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα της αποκατάστασης.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής της υπηρεσίας.

3.4         ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την αίτηση για επιδιόρθωση και να ελέγχει την εγκατάσταση.

3.5     ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει) και θα εκδίδεται άμεσα, η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου και ειδικότερα την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει το Σωματείο και με την προϋπόθεση μη ύπαρξης πλημμελειών, βλαβών ή άλλου είδους ζημιών που σχετίζονται με την παροχή του έργου από τον τεχνίτη (τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος, άρνηση τοποθέτησης προϊόντος, πλημμελής εκπλήρωση εργασιών, πρόκληση ζημιών εξ αφορμής της παροχής του έργου κλπ.). Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 26/06/2020

Σωματείο OMNES

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:    ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ επισκευης  κουφωματων αλουμινιου

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 407/26-6-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  06/07/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΡΟΛΟΥ

 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ

 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΟΛΟΥ

 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΟΛΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΚΛΙΚ ΚΛΟΚ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΩΜΕΝΗΣ

 

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ pvc

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜ.

 

ΡΑΟΥΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

 

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΩΜΕΝΟ

 

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

 

ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΡΟΛΟΥ

 

ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΙΛΚΙΣ  ……./……./………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272