Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ιούνιος 25, 2020

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 402/25-6-2020

 

RFQ178-2020

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ.. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. 4

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.. 4

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 4

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.2      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 5

3.3      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 5

3.4      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.. 5

3.5      ΠΛΗΡΩΜΗ.. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 7

 

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών επισκευής λευκών συσκευών που είναι εγκατεστημένα  στα διαμερίσματα που μισθώνει τοΣωματείο με την επωνυμία  OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών επισκευής-αποκατάστασης των βλαβών, αφορά στο χρονικό διάστημα από την 06/07/2020 έως την 31/12/2020.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου-τεχνικού ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο - Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο υποβάλλων την έγγραφη προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτή σχετικά με το κόστος παροχής της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενο αυτό ανά ώρα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

                                             

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

 

 

Μεταξύ των εργασιών που θα αναλάβει ο ενδιαφερόμενος- τεχνικός περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ορθής τοποθέτησης των ανταλλακτικών που ενδεχομένως να απαιτηθούν για την επισκευή-επιδιόρθωση-αποκατάσταση της βλάβης που θα εμφανισθεί στις συσκευές ενός εκάστου εκ των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr, έως τις 03/07/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ντεκίδης. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 03/07/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 Ο τεχνικός αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν και όπου  του ζητηθεί από το Σωματείο εντός του χρονικού διαστήματος από τις 06/07/2020 έως και τις  31/12/2020, όπου υποδεικνύεται από  το Σωματείο, εντός του Νομού Κιλκίς. Ο τεχνικός αναλαμβάνει να επιδιορθώσει κάθε  βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τότε που θα περιέλθει σε αυτόν το αίτημα του Σωματείου για αποκατάσταση-επιδιόρθωση-επισκευή της  βλάβης.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Προμηθευτή στον χώρο παράδοσης για επιδιόρθωση του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα  θα επιδιορθώνονται σταδιακά στη διεύθυνση ή στο κατάστημα του αντισυμβαλλομένου τεχνικού που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

 

3.2               ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η βλάβη θα πρέπει να επιδιορθωθεί άμεσα μετά από κάθε αίτηση για επιδιόρθωση και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από 06/07/2020 έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

3.3               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο τεχνικός  έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση  όσο και για το καθορισμό της ώρας ελέγχου αποκατάστασης.

Κατά τη διαδικασία  θα γίνεται ο λειτουργικός  έλεγχος  από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της αιτούμενης για επιδιόρθωση βλάβης από το Σωματείο, για την ποιότητα της αποκατάστασης, για την μη επιδιόρθωση του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα της αποκατάστασης.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής της υπηρεσίας.

3.4               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την αίτηση για επιδιόρθωση και να ελέγχει την εγκατάσταση.

3.5               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι δελτίο παροχής υπηρεσιών και θα εκδίδεται άμεσα, η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μήνα από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου και ειδικότερα την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει το Σωματείο και με την προϋπόθεση μη ύπαρξης πλημμελειών, βλαβών ή άλλου είδους ζημιών που σχετίζονται με την παροχή του έργου από τον τεχνίτη (τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος, άρνηση τοποθέτησης προϊόντος, πλημμελής εκπλήρωση εργασιών, πρόκληση ζημιών εξ αφορμής της παροχής του έργου κλπ.).

Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς,  25/06/2020

Σωματείο OMNES


 

 

ΚΙΛΚΙΣ ….…/……./..………..

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:   ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ επισκευης ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων για υποβολή προσφορών:  402/25-6-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/07/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

                                             

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272