Αγγλικά  Ελληνικά

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ιούνιος 25, 2020

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

 

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 401/25-6-2020

 

RFQ177-2020

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ.. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.. 4

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 4

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.2      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.3      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 6

 

 

 


 

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών για τον ελαιοχρωματισμό, των διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων  που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο - Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στο χρονικό διάστημα από τις 06/07/2020 έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

 

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο υποβάλλων την έγγραφη προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτή σχετικά με το κόστος παροχής της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενο αυτό ανά τετραγωνικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο διαμερίσματος όπως αναφέρεται στο συμφωνητικό ενοικίασης (taxis net) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

 

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr, έως τις 03/07/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ντεκίδης. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 03/07/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο υποβάλλων την προσφορά θα αναλαμβάνει τις υπηρεσίες ελαιοχρωματισμού , τμηματικά κατά την διάρκεια του εξής χρονικού διαστήματος: από τις 06/07/2020 έως και τις 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, όπου υποδεικνύεται από το Σωματείο, εντός του Νομού Κιλκίς.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του τεχνικού και του συνεργείου του μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι υπηρεσίες  θα εκτελεστούν τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

 

3.2               ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι υπηρεσίες  θα πρέπει να εκτελεστούν  άμεσα μετά από κάθε παραγγελία και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από τις 06/07/2020 έως τις 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

 

3.3               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο τεχνικός, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η εκτέλεση των υπηρεσιών  όσο και για το καθορισμό της ώρας.

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής. Εάν η παραδοθείσα υπηρεσία  δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο τεχνικός υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο υπηρεσία, άλλως το Σωματείο δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η μη ανταπόκριση της χορηγηθεί σας στην αιτηθείσα υπηρεσία θα προκύπτει από μνεία που θα πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής στο παραστατικό (Τιμολόγιο υπηρεσιών) του Τεχνικού με το περιεχόμενο “αντί της προσφερόμενης υπηρεσίας ….. που ζητήθηκε από το Σωματείο διαπιστώθηκαν οι εξής πλημμέλειες κατά την παροχή των υπηρεσιών ………”. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή της ανωτέρω υποσημείωσης τότε ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα με  κάθε πρόσφορο τρόπο τον για την ανωτέρω αναντιστοιχία και το δικαίωμά του να μην καταβάλλει το αντίτιμο της μη εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα της υπηρεσίας, για την μη παράδοσή της κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέας  υπηρεσίας.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον τεχνικό, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τεχνικός.

3.4   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 25/06/2020

Σωματείο OMNES

 

 

ΚΙΛΚΙΣ .……/….…./………….

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:    ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    αιτημα για προσφορα υπηρεσιων ελαιοχρωματισμου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ κατοικιων ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ omnes ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων για υποβολή προσφορών:  401/25-6-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/07/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ME ΦΠΑ

Ελαιοχρωματισμός διαμερίσματος

Ανά τετραγωνικό μέτρο έκτασης τους διαμερίσματος όπως αναγράφεται στο συμφωνητικό ενοικίασης (TAXIS NET)

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272