Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Ιούνιος 03, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD (NON PROFIT)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 399/3-6-2020

 

RFQ170-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.......................................................... 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................... 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ............................ 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................ 4

2.     ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ............................................................................. 4

3.     ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ         4

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ............................................................... 4

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ................................. 4

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................................................ 4

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ.............................................................................. 4

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ετησίων αδειών MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANSDARD (NON PROFIT) για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς»(ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή)” στα πλαίσια του «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμόGRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

MICROSOFT 365 BUSINESS STANSDARD (NON PROFIT)

48 ετήσιες άδειες

 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο, στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.gr, μέχρι τις 12/06/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου, στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 12/06/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την υποβολή των προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς.

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο προμηθευτή από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 03/06/2019

Σωματείο Omnes

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272