Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μάιος 29, 2020

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Αριθμός πρωτκόλλου εξερχομένων: 397/29-5-2020

 

ITB166-2020

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ.. 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 3

2.     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 4

3.     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 5

4.     ΠΛΗΡΩΜΗ. 5

 


 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει να εκμισθώσει και παραδώσει προς χρήση τα κάτωθι περιγραφόμενα κατά αριθμό και είδος οχήματα για συνολικό χρονικό διάστημα έξι μηνών, στο Σωματείο με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή), ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

Η εκμίσθωση των οχημάτων αφορά στο χρονικό διάστημα από την 01/07/2020 έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, και με δυνατότητα παράτασης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά την λήξη της μίσθωσης μέχρι την σύναψη μίσθωσης με νέο ανάδοχο.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται το είδος των οχημάτων που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, η συνολική αιτούμενη ποσότητα και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές,

 

Προϊόν ΣυνολικήΠοσότητα Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2
 • ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9ΘΕΣΙΟ,  καύσιμο: πετρέλαιο, τύπου FIAT TALENTO ή παρόμοιο
  • Έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας: 2018 ή νεότερο.
 • Κυβισμός: Έως 1600cc
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2
 • CARGO VAN 3ΘΕΣΙΟ (ΚΛΟΥΒΑ), καύσιμο: πετρέλαιο (ελάχιστο μήκος καρότσας: 3 μέτρα), τύπου FIAT DUCATO ή παρόμοιο
 • Έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας: 2015 ή νεότερο.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1
 • ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  7ΘΕΣΙΟ,  καύσιμο: πετρέλαιο, τύπου FIAT DOBLO ή παρόμοιο
  • Έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας: 2015 ή νεότερο.
 • Κυβισμός: Έως 1600cc
  • Όλα τα αυτοκίνητα θα διαθέτουν σύστημα GPS και πρόγραμμα παρακολούθησης για on-line εντοπισμό θέσης και ιστορικό μετακίνησης 
  • Απεριόριστα χιλιόμετρα ανά μήνα
  • Μικτή ασφάλιση με μηδενική απαλλαγή
   

 

 

 

 

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο της παρούσας ζήτησης.

Οι προσφορά κατατίθεται σε δυο σφραγισμένους φάκελους, από τους οποίους στον ένα θα περιέχονται στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των αυτοκίνητων (μέσα στον φάκελο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του κάθε οχήματος) και στον άλλο η οικονομική προσφορά,  στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, μέχρι και 29/6/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272.

Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 29/06/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης ο οποίος  είναι από τις 01/07/2020 έως 31/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ως ανάδοχος θα προτιμηθεί αυτός που υπέβαλε τη προσφορά με το χαμηλότερο κόστος, ήτοι το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Μεταξύ του αναδόχου και του Σωματείου θα υπογραφεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος υποβολής προσφορών σύμβαση μίσθωσης οχημάτων.

Ο ανάδοχος αποδέχεται επιπλέον ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η αρχική σύμβαση, το Σωματείο δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη πρόωρη λύση της σύμβασης.

 

 1. 2.      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα άμεσα και πάντως το αργότερο μέχρι και τις 01/07/2020.

 1. 3.      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Για την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή του αναδόχου από την εκμίσθωση των ανωτέρω αναφερόμενων οχημάτων θα εκδίδεται την πρώτη μέρα  κάθε ημερολογιακού μηνός από τον ανάδοχο το απαιτούμενο παραστατικό, ήτοι τιμολόγιο (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου άμεσα και εντός επτά εργάσιμων ημέρων . Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 29/05/2020

Σωματείο Omnes

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272