Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ

Μάιος 18, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 393/18-5-2020

 

RFQ164-2020

 

 

  

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ........................................................ 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................... 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ............................ 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................ 4

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ............................................................................. 4

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.......................................................................................... 4

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ............................................................... 4

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ................................. 4

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................................................ 4

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ.............................................................................. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ................................................ 6

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια αναλώσιμων ειδών προστασίας προσώπου και χεριών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES (ΑΦΜ: 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή). Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης.

 

Είδος

Χαρακτηριστικά

Μονάδα Μέτρησης

Χειρουργική μάσκα

Μίας χρήσης

Τεμάχιο

Υφασμάτινη προστατευτική μάσκα προσώπου

Πλενόμενη – Πολλαπλών χρήσεων

Τεμάχιο

Αντισηπτικό υγρό χεριών (Gel) - 500ml

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 70%

Τεμάχιο

Αντισηπτικό υγρό χεριών (Gel) - 100ml

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 70%

Τεμάχιο

Γάντια μιας χρήσης Latex

 Χωρίς πούδρα

Μέγεθος: L

Πακέτο 100 τεμαχίων

Γάντια μιας χρήσης Latex

Χωρίς πούδρα

Μέγεθος: XL

Πακέτο 100 τεμαχίων

 

H επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της προσφοράς. Ειδικότερα ως αντισυμβαλλόμενος του Σωματείου- προμηθευτής θα αναδειχθεί αυτός που υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή σε ένα έκαστο των ως άνω αναφερομένων ειδών.

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@omnes.gr έως τις 26/05/2020 και ώρα 15.00 η οποία ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Σωματείου στο τηλ 2341022272. Κατά το  άνοιγμα των προσφορών στις 26/05/2020 και ώρα 16.00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3         ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν άμεσα ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

 

2.           ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

 

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός της πόλης του Κιλκίς.

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας.

 

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στους Ανάδοχους  πραγματοποιείται δύο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου, την 15η και την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 18/05/2020

Σωματείο Omnes

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προσωπου και χεριων

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 393/18-5-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26-5-2020, ώρα 15.00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ (με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων).

 

Είδος

Χαρακτηριστικά

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

Χειρουργική μάσκα

Μίας χρήσης

Τεμάχιο

 

Υφασμάτινη προστατευτική μάσκα προσώπου

Πλενόμενη – Πολλαπλών χρήσεων

Τεμάχιο

 

Αντισηπτικό υγρό χεριών (Gel) - 500ml

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 70%

Τεμάχιο

 

Αντισηπτικό υγρό χεριών (Gel) - 100ml

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 70%

Τεμάχιο

 

Γάντια μιας χρήσης Latex

 Χωρίς πούδρα

Μέγεθος: L

Πακέτο 100 τεμαχίων

 

Γάντια μιας χρήσης Latex

Χωρίς πούδρα

Μέγεθος: XL

Πακέτο 100 τεμαχίων

 

Όνομα:

Επώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:        

                                                                                                  ΚΙΛΚΙΣ: ……./.……/………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272