Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μάρτιος 05, 2020

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟς ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 386/5-3-2020

RFQ159-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ........................................................ 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................... 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ............................ 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ......................... 9

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ............................................................................. 9

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.......................................................................................... 9

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ............................................................... 9

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ................................. 9

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................... 10

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ............................................................................ 10

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.............................................. 11

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ειδών εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες του Σωματείου Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή). Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΡΑΝΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

22

Διθέσιο θρανίο : 120x40x75cm (Κατά προσέγγιση)

 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΘΡΑΝΙΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

59

Σκελετός αλουμίνιου. Ύψος έδρας 47cm, πλάτος 53cm(Κατά προσέγγιση) -  χωρίς μπράτσα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

6

Ασπροπίνακας μαρκαδόρου 80χ120cm (Κατά προσέγγιση)

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

10

Υλικό κατασκευής: Μελαμίνη

Διαστάσεις: 60 cmx 29 cmx 180 cm το ελάχιστο με τέσσερα ράφια

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

11

120x80x60 CM (Κατά προσέγγιση) με συρτάρια 

 

 

 

ΟΒΑΛ ΤΡΑΠΕΖΙ

1

Συνεδρίασης  οβάλ 180χ90  (Κατά προσέγγιση)

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΙΔΙΚΟ

1

Τραπέζι στρόγγυλο παιδικό διαμέτρου 120cm(Κατά προσέγγιση)

 

 

 

 

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

5

60 έως 70 Λίτρων -  Πλαστικό με καπάκι

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

8

Ύψος καθίσματος 30cm (Κατά προσέγγιση)

 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

7

40x42x62cm (Κατά προσέγγιση) με τρία συρτάρια και κλειδαριά  

 

 

 

 

ΕΔΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

4

90χ60χ74 (Κατά προσέγγιση)

 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15

Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές της ζήτησης και δεν περιγράφουν το είδος της προσφοράς που θα κατατεθεί.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της παραγγελίας.

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr μέχρι και 13/03/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 13/03/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από το Σωματείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν εντός δεκατεσσάρων ημερών ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων ημέρων στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός της πόλης του Κιλκίς.

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας.

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής  η πληρωμή της αξίας του παραστατικού των Ανάδοχων προμηθευτών θα πραγματοποιηθεί άμεσα και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου και μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς, 05/03/2020

Σωματείο Omnes

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:     προσκληση υποβολησ ΠΡΟΣΦΟΡων για THN προμηθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY γραφειων και αιθουσων διδασκαλιασ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 386/5-3-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  13/03/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

ΘΡΑΝΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

22

 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΘΡΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

59

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

6

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

10

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

11

 

 

 

ΟΒΑΛ ΤΡΑΠΕΖΙ

1

 

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΙΔΙΚΟ

1

 

 

 

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

5

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

8

 

 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

7

 

 

 

ΕΔΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

4

 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15

 

 

 

Όνομα:

Επώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:                                                                                                            ΚΙΛΚΙΣ: ……./.……/………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

                                                                                  

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272