Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Φεβρουάριος 28, 2020

 

  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 380/28-02-2020

RFQ154-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ............................................................ 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................... 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ................................... 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................... 5

2.        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 5

3.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ...... 5

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.................................................................. 5

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...................................... 5

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ............................................................ 5

3.4      ΠΛΗΡΩΜΗ............................................................................... 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...................................................... 7

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φορητός υπολογιστής (Core i5)

4

 

Επεξεργαστής

Κατασκευαστής: Intel

Οικογένεια: Core i5

Μοντέλο: 8265U

Συχνότητα: 1,6 GHz

Γενιά: Whiskey Lake (8th Gen)

 

Οθόνη

Διαγώνιος: 15,6 "

Ανάλυση; 1920x1080

Δυνατότητες: Full HD

 

Μνήμη (RAM)

Χωρητικότητα Μνήμης: 8 GB

Τύπος: DDR4

 

Κάρτα Γραφικών

Κατασκευαστής: AMD

Μοντέλο: Radeon 520

Μνήμη: 2GB

 

Σκληρός Δίσκος

Τύπος: SSD

Χωρητικότητα: 512 GB

 

Φορητός υπολογιστής (Core i3)

 2

Επεξεργαστής

Κατασκευαστής: Intel

Οικογένεια: Core i3

Μοντέλο: 7020U

Συχνότητα: 2,3 GHz

Γενιά: Kaby Lake (7th Gen)

Οθόνη

IPS Panel: Όχι

Διαγώνιος: 15,6 "

Ανάλυση: 1920x1080

Δυνατότητες: Full HD

Μνήμη (RAM)

Χωρητικότητα Μνήμης: 4 GB

Τύπος: DDR4

Κάρτα Γραφικών

Κατασκευαστής: Intel

Μοντέλο: HD Graphics 620

Shared Μνήμη: Ναι

Σκληρός Δίσκος

Τύπος: SSD

Χωρητικότητα: 128 GB

 

 

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο της παραγγελίας.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο, στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: info@omnes.gr  μέχρι και τις 09/03/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 09/03/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από το Σωματείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν άμεσα και εντός τεσσάρων ημερών ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

 

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

 

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα και εντός τεσσάρων ημέρων στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός της πόλης του Κιλκίς

3.2               ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας.

 

  

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής η πληρωμή της αξίας του παραστατικού των Ανάδοχων προμηθευτών θα πραγματοποιηθεί άμεσα και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου και μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς, 28/02/2020

Σωματείο OMNES

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 380/28-02-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09/03/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

Είδος

Τεμάχια

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

Φορητός υπολογιστής (Core i5)

4

 

 

 

Φορητός υπολογιστής (Core i3)

2

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

 

Όνομα:

Επώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

                                                      

ΚΙΛΚΙΣ: ……./.……/………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272