Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ

Δεκέμβριος 13, 2019

  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ

 

Αρ.πρωτοκόλλου: 360/13-12-2019

 

  

                                                    

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ.......................................................................................... 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ....................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.................................... 4

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.............................................................................................................. 4

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ………………………………..…..4

3.1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ....................................................................... 4

3.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.................................................... 4

3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................ 5

3.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ................................................................. 5

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ…………………………………………………………………………………………………………..…………..5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…………………………………………………………………………….…………..6

 

 

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1              ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, Πέλλετ θέρμανσης για τα διαμερίσματα που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία “OMNES” (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Κιλκίς.

Η προμήθεια Πέλλετ θέρμανσης αφορά στο χρονικό διάστημα από την 03/01/2020 έως την 30/04/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο - Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση ή δέσμευση δημιουργείται για κάποιο από τα ως άνω μέρη

 

 

1.2              ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και η συνολική ζητούμενη ποσότητα και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

Προϊόν

Συνολική ποσότητα

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΕΛΛΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15 ΚΙΛΩΝ

 

600

Κατηγορία ENPlus-A1

 

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο  της ανωτέρω προμήθειας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την παροχή προμήθειας καυσίμου θέρμανσης.

Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300€), απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την βέλτιστη τιμή.

Οι προσφορές κατατίθενται, στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr  έως τις 02/01/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ. Πουντζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 02/01/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, αφορούν την προμήθεια Πέλλετ θέρμανσης για την περίοδο από τις 03/01/2020 έως 30/04/2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά κατα την διάρκεια του προαναφερόμενου χρόνου, στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορά τις κατοικίες που μισθώνει  το Σωματείο στο νομο Κιλκίς.

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1        Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

 

3.2              ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα μετά από κάθε παραγγελεία

 

3.3              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.4              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο-δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μηνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου, την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

 

Κιλκίς, 13/12/2019

Σωματείο “Omnes”

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:    ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ

Αρ. Πρωτ. : 360/13-12-2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  02/01/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

Προϊόν

Μονάδα   Μέτρησης

Προσφερόμενη Ποσότητα

Τιμή Μονάδας με Φ.Π.Α

Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

Πέλλετ ΕΝ-PLUS A1

Συσκευασία 15 κιλών

600

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272