Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δεκέμβριος 04, 2019

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

προμηθεια φΙαλΩΝ ΥΓΡαεριου θερμανσησ

 

 

αρ.πρωτοκολου: 357/4-12-2019

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ…………………………………………………………………………………………………………………….….3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ…………………………………………………………………..3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ…………………………………………………………………4

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ……………………….4

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΑΙΤΗΜΑΤΟΣ…………………………………….5

3.1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………..5

3.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ………………………………………………………………………………5

3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ……………………………………….……………………………5

3.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ………………………………………………….………………………………………..6

3.5ΠΛΗΡΩΜΗ…………………………………………………………………………………………………………………6

 

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1              ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή Αναδόχου/Προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια(πώληση και εγκατάσταση)  φιαλών υγραερίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των διαμερισμάτων και γραφείων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία “Omnes” (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Κιλκίς

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

 

1.2              ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας και  οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Προϊόν

 

 

ΤΕΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φιάλη αερίου

 

230

Φιάλη 25 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 59,5  lt (Περιεχόμενο)

Φιάλη αερίου

 

Φιάλη αερίου κενή (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ)

Μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών

 

Μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών σε διαμερίσματα στο  Κιλκίς

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που θα διαθέσει το Σωματείο στα πλαίσια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο ως αντίτιμο για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών αερίου με τις ως άνω προδιαγραφές (ήτοι φιάλες προπάνιου 25 kg ολικής χωρητικότητας 59,5 lt έκαστην) ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9900€) συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ΦΠΑ 24%. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η μεταφορά και εγκατάσταση των φιαλών αερίου θα πραγματοποιηθεί, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Σωματείου, στα διαμερίσματα και γραφεία που θα υποδεικνύει κάθε φορά το Σωματείο στον ανάδοχο και τα οποία το πρώτο μισθώνει εντός του Ν. Κιλκίς, στα πλαίσια του προγράμματος EmergencySupporttoIntegrationandAccommodationprogrammeESTIA

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 έως την 03/01/2020 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 03/01/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, αφορούν την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης- φιαλών υγραερίου θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 06/01/2020 έως την 30/04/2020

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η ως άνω αναφερόμενη συνολική ποσότητα φιαλών θέρμανσης υγραερίου παραδίδεται τμηματικά από τον ανάδοχο/προμηθευτή, κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ήτοι από 06/01/2020 έως 30/4/2020 μετά από αντίστοιχο αίτημα που θα υποβάλλει το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το Σωματείο και στις διευθύνσεις που θα υποδεικνύει κάθε φορά δηλαδή, στις διάφορες κατοικίες που μισθώνει το Σωματείο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

 

  1. 2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου/Προμηθευτή στο χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου ο οποίος θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Σωματείο .

 

 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον πρόσωπο που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Σωματείο.

 

3.2  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα μετά από κάθε παραγγελία και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από το χρόνο παραγγελίας.

 

3.3  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

Εάν η παραδοθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο ποσότητα, άλλως το Σωματείο επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός του από τη παράδοση της αιτηθείσας ποσότητας. Η μη ανταπόκριση της χορηγηθείσας στην αιτηθείσα ποσότητα θα προκύπτει από μνεία που θα πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής στο παραστατικό (Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής ) του Προμηθευτή με το περιεχόμενο “αντί της ποσότητας….. που ζητήθηκε από τον προμηθευτή, αυτός παρέδωσε ποσότητα………”. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή της ανωτέρω υποσημείωσης τότε ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα με  κάθε πρόσφορο τρόπο τον προμηθευτή για την ανωτέρω αναντιστοιχία και το δικαίωμά του να μην καταβάλλει το αντίτιμο της μη παραδοθείσας ποσότητας.

Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα του προϊόντος, για την μη παράδοσή του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Ανάδοχο/Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος/Προμηθευτής.

 

3.4  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Προμηθευτή/Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και του Σωματείου για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό για την εξόφληση της αγορασθείσας από το Σωματείο ποσότητας θα είναι τιμολόγιο πώλησης που θα εκδώσει ο ανάδοχος/προμηθευτής, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί άμεσα εντός 10 ημερών για την αιτηθείσα  ποσότητα. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς,   04/ 12/2019

Omnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:     ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμηθεια ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ θερμανσησ

Αρ. Πρωτ. :

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, 30/12/2019, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

Προϊόν

Μονάδα   Μέτρησης

Κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης ανά φιάλη

Τιμή Μονάδας

 Τελική Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

Φιάλη 25 kg προπάνιου, ολικής χωρητικότητας 59,5  lt (Περιεχόμενο)

ΤΕΜ

 

 

 

2

ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ)

ΤΕΜ

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272