Αγγλικά  Ελληνικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δεκέμβριος 03, 2019

 

 ΑΙΤΗΜΑ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ  οχηματων

 

Αρ.πρωτ.  356/3-12-2019

 

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει να εκμισθώσει και παραδώσει προς χρήση τα κάτωθι περιγραφόμενα κατά αριθμό και είδος οχήματα για συνολικό χρονικό διάστημα έξι μηνών, στο Σωματείο με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή)  στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Κιλκίς.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

Η εκμίσθωση των οχημάτων αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1-1-2020 έως την 30-6-2020 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, και με δυνατότητα παράτασης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά την λήξη της μίσθωσης μέχρι την σύναψη μίσθωσης με νέο ανάδοχο.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται το είδος των οχημάτων που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και η συνολική αιτούμενη ποσότητα, οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η ενδεικτική τιμή μονάδας με ΦΠΑ (σε ευρώ), η συνολική ενδεικτική τιμή ανά μήνα με ΦΠΑ (σε ευρώ) και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (σε ευρώ) ανά μήνα .

 

Προϊόν

Συνολική ποσότητα

Ενδεικτική τιμή μονάδας ανά μήνα (με ΦΠΑ )

Συνολική ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ)

Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1

   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9ΘΕΣΙΟ,  καύσιμο: πετρέλαιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1

 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9ΘΕΣΙΟ,   καύσιμο: πετρέλαιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

2

 

 

CARGO VAN 3ΘΕΣΙΟ (ΚΛΟΥΒΑ), καύσιμο: πετρέλαιο   (ελάχιστο μήκος καρότσας: 3 μέτρα) τύπου FIAT DUCATO ή παρόμοιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1

 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  5ΘΕΣΙΟ,  καύσιμο: πετρέλαιο TOYOTA YARIS ή παρόμοιο

Συνολικός προϋπολογισμός ανά μήνα

6800€

  • Όλα τα αυτοκίνητα θα διαθέτουν σύστημα gps και πρόγραμμα παρακολούθησης για on-line εντοπισμό θέσης και ιστορικό μετακίνησης 
  • Απεριόριστα χιλιόμετρα ανά μήνα
    • Μικτή ασφάλιση με μηδενική απαλλαγή

 

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς για όλα τα αυτοκίνητα  δεν θα πρέπει να ξεπερνά το εγκεκριμένο ποσό το οποίο ανέρχεται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (6800€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανά μήνα .

Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6800€) ανά μήνα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορά κατατίθεται σε δυο σφραγισμένους φάκελους, από τους οποίους στον ένα θα περιέχονται στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των αυτοκίνητων και στον άλλο η οικονομική προσφορά,  στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, μέχρι και 30/12/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272.

Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 30/12/2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης ο οποίος  είναι από τις 1-1-2020 έως 30-6-2020

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ως ανάδοχος θα προτιμηθεί αυτός που υπέβαλε τη προσφορά με το χαμηλότερο κόστος, ήτοι το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Μεταξύ του αναδόχου και του Σωματείου θα υπογραφεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος υποβολής προσφορών σύμβαση μίσθωσης οχημάτων.

Ο ανάδοχος αποδέχεται επιπλέον ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η αρχική σύμβαση, το Σωματείο δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη πρόωρη λύση της σύμβασης.

 

2.      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα άμεσα και πάντως το αργότερο μέχρι και τις 1/1/2020.

 

3.      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

  1. 4.            ΠΛΗΡΩΜΗ

Για την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή του αναδόχου από την εκμίσθωση των ανωτέρω αναφερόμενων οχημάτων θα εκδίδεται την πρώτη μέρα  κάθε ημερολογιακού μηνός από τον ανάδοχο το απαιτούμενο παραστατικό, ήτοι τιμολόγιο (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου άμεσα και εντός επτά εργάσιμων ημέρων . Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς, 3-12-2019

Omnes

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272