Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ

Νοέμβριος 21, 2019

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αρ. πρωτοκόλλου: 351/21-11-2019

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.................................................................................... 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................. 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.......................................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………………............................................................ 4

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ............ 4

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ........................5

3.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ....................................................................... 5

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.............................................................. 5

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..................................................................................... 5

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ………………………………………………………………..….…………………………………5

3.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……………………………………………………………………………….……..6

    

    

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια βιντεοπροβολέων και οθονών βιντεοπροβολής για τις ανάγκες του Σωματείου με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.

 

Είδος

Ποσότητα

Τεχνικές προδιαγραφές

 

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

 

3

 

Tεχνολογία Προβολής: DLP

Αναπαραγωγή 3D: Ναι

Μέγεθος Εικόνας: 30 - 300 "

Φυσική Ανάλυση :1280 x 800

Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1200

Φωτεινότητα: 4000 Ansi Lumens

Αντίθεση: 20000 :1

Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη):15000 ώρες

 

ΟΘΟΝΗ

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ

2

 

Αναδιπλούμενη οθόνη (για Projector) με τρίποδο.

Ελάχιστο μήκος: 200cm

Ελάχιστο ύψος: 150cm

Με δυνατότητα ρύθμισης άνω και κάτω σημείου

 

 

Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει το Σωματείο για την αγορά των βιντεοπροβολέων και οθονών βιντεοπροβολής) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των δύο χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (2300€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως στις 03/12/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Μαρία Πουτζουκίδου. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 03/12/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

 

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο

 

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

 

3.2              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Οι Ανάδοχοι πριν μεταφέρουν τα είδη, έρχονται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας

 

 

3.4                 ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο-δελτίο αποστολής (επί πιστώσει) : η πληρωμή της αξίας του  παραστατικού  στον Ανάδοχο  θα πραγματοποιηθεί άμεσα από το αρμόδιο τμήμα του  Σωματείου και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς,  21/11/2019.

Omnes

 

                                                                                        

 

3.5         ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως στις 03/12/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Μαρία Πουτζουκίδου. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 03/12/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές

 

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

3

 

 

 ΟΘΟΝΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ

2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272