Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOPS, SERVER, MNHMHΣ RAM, ΣΚΛΗΡΟΥΔΙΣΚΟΥΚΑΙ NETWORK SWITCH

Νοέμβριος 13, 2019

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOPS, SERVER, MNHMHΣ RAM, ΣΚΛΗΡΟΥΔΙΣΚΟΥΚΑΙ NETWORK SWITCH

Αρ. πρωτοκόλλου: 349/13-11-2019

 


 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.................................................................................... 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................. 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.......................................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………………............................................................ 4

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ............ 4

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.........................5

3.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................ 5

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.............................................................. 5

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..................................................................................... 5

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ………………………………………………………………..….…………………………………5

3.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……………………………………………………………………………….……..6

    

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια Laptops, Server, Network Switch, μνήμης RAM και σκληρού δίσκου για τις ανάγκες του Σωματείου με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.

 

Είδος

Ποσότητα

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές

Σημειώσεις

LAPTOP

DELL INSPIRON 3583

1

15.6" 1920x1080,

CPU: Intel Core i7 8565U

RAM: 16GB, 512GB SSD

GPU: Intel UHD Graphics 620

Windows 10

 

LAPTOP

DELL

1

15.6" IPS Panel 1920x1080

CPU: Intel Core i7 9750H, RAM: 16GB

SSD-- Ελάχιστη χωρητικότητα: 256GB

GPU: GeForce GTX 1650 ή ανώτερη

Windows 10

 

SERVER

DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

Intel® Xeon® E3-1225v5

RAM: 8GB (DDR4)

HDD: 1TB / 7200rpm, DVD±RW

Εγγύηση: 5 έτη

 

ΜΝΗΜΗ RAM

Kingston

Για τον DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

Χωρητικότητα: 8GB

Τύπος: DDR4

 

Συμβατή με την μνήμη RAM που θα περιέχει ο DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

NETWORK SWITCH

TP-LINK TL-SG1024D v6

1

Συνδέσεις Ethernet: 24

Ταχύτητα Θυρών Ethernet: 1000Mbps

Ταχύτητα Μεταγωγής: 48 Gbps

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Για το DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

Χωρητικότητα: 1 ΤΒ

Ταχύτητα: 7200rpm

Συμβατός με τον σκληρό δίσκο που θα περιέχει ο DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5, ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε διάταξη RAID.

 

 

Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει το Σωματείο για την αγορά των  Laptops, Server, Network Switch, μνήμης RAM και σκληρού δίσκου) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (3600€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως στις 22/11/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Μαρία Πουτζουκίδου. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 22/11/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς.

 

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο

 

  

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

 

3.2              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Οι Ανάδοχοι πριν μεταφέρουν τα είδη, έρχονται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

 

3.3              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας

 

 

3.4                 ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο-δελτίο αποστολής (επί πιστώσει) : η πληρωμή της αξίας του  παραστατικού  στον Ανάδοχο  θα πραγματοποιηθεί άμεσα από το αρμόδιο τμήμα του  Σωματείου και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς,  13/11/2019.

Omnes

 

 

 

 

3.5         ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr έως στις 22/11/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Μαρία Πουτζουκίδου. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 22/11/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές

 

Είδος

Ποσότητα

Σημειώσεις

Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

LAPTOP

DELL INSPIRON 3583

1

 

 

 

LAPTOP

DELL

1

 

 

 

SERVER

DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

 

 

 

ΜΝΗΜΗ RAM

Kingston

Για τον DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

Συμβατή με την μνήμη RAM που θα περιέχει ο DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

 

 

NETWORK SWITCH

TP-LINK TL-SG1024D v6

1

 

 

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Για τον DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5

1

Συμβατός με τον σκληρό δίσκο που θα περιέχει ο DELL PowerEdge T30/ E3-1225v5, ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε διάταξη RAID.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ.….../….... /…..…….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272