Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΛΕΤ

Οκτώβριος 04, 2019

 

 

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΛΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

αρ.πρωτοκολου    332/2-10-2019

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................... 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ........................................................ 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.................................................. 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 5

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος........................ 5

3.1ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.............................................................................................. 5

3.2ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................ 5

3.3ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................................ 5

3.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................................................... 5

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

1.               ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1           ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, Πέλλετ θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει ο σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος ΟΜΝΕΣ και με διακριτικό τίτλο ΟΜΝΕΣ, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕστο Κιλκίς.

Η προμήθεια ΠΕΛΛΕΤ θέρμανσης αφορά στο χρονικό διάστημα από την 30-10-2019 έως την 31-12-2019 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση ή δέσμευση δημιουργείται για κάποιο από τα ως άνω μέρη

 

1.2           ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και η συνολική ζητούμενη ποσότητα, οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

Προϊόν

Συνολική ποσότητα

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΕΛΛΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15 ΚΙΛΩΝ

 

300

Κατηγορία ENPlus-A1

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο  της ανωτέρω προμήθειας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ 1650€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την παροχή προμήθειας καυσίμου θέρμανσης, για τα διαμερίσματα και γραφεία που μισθώνει   ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς, στο Κιλκίς και στη Παιονία, στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response.

Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των χιλίων εξακοσίων  πενήντα ευρώ 1650€ απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την βέλτιστη τιμή.

Οι προσφορές κατατίθενται, στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@omnes.gr  έως στις 29/10/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ.Πουντζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 29/10/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, αφορούν την προμήθεια πελλετ θέρμανσης για την περίοδο από τις 30/10/2019 έως 31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης ενος ημερολογιακού μηνός

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά κατα την διάρκεια του προαναφερόμενου χρόνου, στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορά τις κατοικίες που μισθώνει  το Σωματείο στο νομο Κιλκίς .

2.               ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1       Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης .

3.               ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματοσ

 

3.1           ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

 

3.2            ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα μετά από κάθε παραγγελεία

 

3.3            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.4            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μηνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

 

Κιλκίς, 02/10/2019

Σύλλογος Όμνες (Omnes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς   ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΜΝΕΣ

Θέμα:    ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΛΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 332/2-10-2019

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, 29/10/2019, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

Προϊόν

Μονάδα   Μέτρησης

Προσφερόμενη Ποσότητα

Τιμή Μονάδας με Φ.Π.Α

Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

Πελλετ ΕΝ-PLUS A1

Συσκ.15 κιλών

300

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272