Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οκτώβριος 04, 2019

 

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

αρ.πρωτοκολου  333/2-10-2019

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................... 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ........................................................ 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.................................................. 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 5

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος........................ 5

3.1ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.............................................................................................. 5

3.2ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................ 5

3.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................................................... 5

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 

1.               ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1           ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή Αναδόχου/Προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια(πώληση και εγκατάσταση)  φιαλών υγραερίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των διαμερισμάτων και γραφείων που μισθώνει ο Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος ΟΜΝΕΣ και με διακριτικό τίτλο ΟΜΝΕΣ, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Κιλκίς

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

 

1.2           ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας και  οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Προϊόν

 

 

ΤΕΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φιάλη αερίου

 

150

Φιάλη 25 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 59,5  lt (Περιεχόμενο)

Φιάλη αερίου

 

Φιάλη αερίου κενή (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ)

Μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών

 

Μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών σε διαμερίσματα στο  Κιλκίς

 

 

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που θα διαθέσει ο Σύλλογος στα πλαίσια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο ως αντίτιμο για την αγορά και μεταφορά και εγκατάσταση φιαλών αερίου με τις ως άνω προδιαγραφές (ήτοι φιάλες προπάνιου 25 kg ολικής χωρητικότητας 59,5 lt έκαστην) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (6.450€) συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ΦΠΑ 24%. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η μεταφορά και εγκατάσταση των φιαλών αερίου θα πραγματοποιηθεί, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Συλλόγου, στα διαμερίσματα και γραφεία που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο Σύλλογος στον ανάδοχο και τα οποία ο πρώτος μισθώνει εντός του Ν. Κιλκίς, στα πλαίσια του προγράμματος Emergency Support to Integration and Accommodation programmeESTIA

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 έως στις 29/10/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο γραμματέας ανοίγματος προσφορών κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 29/10/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, αφορούν την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης- φιαλών υγραερίου θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 30/10/2019 έως την 31/12/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η ως άνω αναφερόμενη συνολική ποσότητα φιαλών θέρμανσης υγραερίου παραδίδεται τμηματικά από τον ανάδοχο/προμηθευτή, κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ήτοι από 30/10/2019 έως 31/12/2019 μετά από αντίστοιχο αίτημα που θα υποβάλλει το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το Σύλλογο και στις διευθύνσεις που θα υποδεικνύει κάθε φορά δηλαδή, στις διάφορες κατοικίες που μισθώνει ο Σύλλογος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

2.1       Ο Σύλλογος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου/Προμηθευτή στο χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Συλλόγου ο οποίος θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο .

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

1.4           ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον πρόσωπο που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από τον Σύλλογο.

 

1.5            ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα μετά από κάθε παραγγελία και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από το χρόνο παραγγελίας.

 

1.6            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Συλλόγου προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

Εάν η παραδοθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο ποσότητα, άλλως το Σωματείο επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός του από τη παράδοση της αιτηθείσας ποσότητας. Η μη ανταπόκριση της χορηγηθείσας στην αιτηθείσα ποσότητα θα προκύπτει από μνεία που θα πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής στο παραστατικό (Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής ) του Προμηθευτή με το περιεχόμενο “αντί της ποσότητας….. που ζητήθηκε από τον προμηθευτή, αυτός παρέδωσε ποσότητα………”. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή της ανωτέρω υποσημείωσης τότε ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα με  κάθε πρόσφορο τρόπο τον προμηθευτή για την ανωτέρω αναντιστοιχία και το δικαίωμά του να μην καταβάλλει το αντίτιμο της μη παραδοθείσας ποσότητας.

Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα του προϊόντος, για την μη παράδοσή του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Ανάδοχο/Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος/Προμηθευτής.

 

1.7            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Προμηθευτή/Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και του Συλλόγου για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό για την εξόφληση της αγορασθείσας από το Σύλλογο ποσότητας θα είναι τιμολόγιο πώλησης που θα εκδώσει ο ανάδοχος/προμηθευτής, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί άμεσα εντός 10 ημερών για  την αιτηθείσα  ποσότητα. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς,   2/ 10/2019

Σύλλογος Όμνες (Omnes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς   ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΜΝΕΣ

Θέμα:    ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμηθεια ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ θερμανσησ

Αρ. Πρωτ. : 333/2-10-2019

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, 29/10/2019, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

Προϊόν

Μονάδα   Μέτρησης

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ

Τιμή Μονάδας

 Τελική Τιμή ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

Φιάλη 25 kg προπάνιου, ολικής χωρητικότητας 59,5  lt (Περιεχόμενο)

ΤΕΜ

 

 

 

2

ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ)

ΤΕΜ

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272