Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Σεπτέμβριος 05, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Αρ. πρωτοκόλλου: 321/5-9-2019

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ...................................................................................... 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ...................................................................................................................... 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.......................................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………………...................................................... 4

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ....... 4

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτήματος..............................4

3.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.......................................................................... 4

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.............................................................. 4

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ....................................................................................... 4

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ………………………………………………………………..….…………..…5

3.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……………………………………………………….…….……..6

    

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια Κινητών τηλεφώνων για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία “Σύλλογος Όμνες”, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, όπως και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

 

Είδος

Ποσότητα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Κινητό XIAOMI REDMI NOTE 7

30

RAM: 4GB, ROM: 64GB

Χρώμα: Μπλε ή Μαύρο

Tempered Glass

30

XIAOMI REDMI NOTE 7

 

 

H επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά κινητών τηλεφώνων) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο  φάκελο, στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, μέχρι και τις 27-09-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 27-09-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.

 

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο

 

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

 

3.2              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Οι Ανάδοχοι πριν μεταφέρουν τα είδη, έρχονται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο-δελτίο αποστολής: η πληρωμή της αξίας του  παραστατικού  στον Ανάδοχο  θα πραγματοποιηθεί τις μετρητοίς από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς,  05/09/2019.

Σύλλογος Όμνες (Omnes)

 

3.5        ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και τις 27-09-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία . Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 27-09-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

Κινητό XIAOMI REDMI NOTE 7 (64GB)

30

 

 

 

Tempered Glass για XIAOMI REDMI NOTE 7

30

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: ___________________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ________________________________

E-MAIL: ____________________________________

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ.….../….... /…..…….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272