Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Απρίλιος 17, 2019

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

Αρ.Πρωτοκόλλου   285/16-4-2019

                   

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................. 3

1.1ΓΕΝΙΚΑ.............................................. 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.................................... 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ..................................... 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.......................................................... 4

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος.............. 5

3.1ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.. 5

3.2ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ........................................ 5

3.3ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ............... 5

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ …………………………………………………………………………5

 

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1                ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών  για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2                ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αυτοκόλλητο χαρτί Α4 10 TEM

10

Leitz Υποφάκελος με Έλασμα

20

Διορθωτική ταινία 5mm * 6m

10

Κουτί ανταλλακτικό συρραπτικό Νο 10

4

Κουτί ανταλλακτικό συρραπτικό Νο 6

4

Κουτιά ανταλλακτικά συρραπτικό 126 (24/6)

4

Μολύβια  ΗΒ

20

Ντοσιέ επαγγελματικών καρτών ενδεικτικά διαστάσεις    11χ24

1

Ντοσιέ παρουσιάσεων Α4

5

Περφορατέρ  40 φύλλων με οδηγό

2

Περφορατέρ leitz 65 φύλλων  με οδηγό

1

Πόστιτ χαρτάκια  75χ75 100φ

20

Σετ φωσφορούχων υπογραμμιστικών διαφόρων χρωμάτων

5

Στυλό BIG

15

Στυλό διαρκείας ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (Pilot)  0.7

20

Στυλό διάρκειας ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ  (Pilot)   0.7

30

Σύρματα συρραπτικού Νο11

7

Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α3 100mic 100 τμ

2

Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α4 100mic 100 τμ

5

Συσκευασίες διαφάνειες Α4 30 ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

20

Τονερ για εκτυπωτή Kyocera ecosys P52026cdw black original

2

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw cyan original

2

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw magenta original

2

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw yellow original

2

Φακέλους αλληλογραφίας Α3

20

Φακέλους αλληλογραφίας Α4

40

Κύβος σημειώσεων λευκά

10

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος 1mm (διάφορα χρώματα )

5

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα κριθεί ανά είδος και όχι για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών  ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των χίλιων τριακοσίων ευρώ (1300 €).

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και 24/4/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία . Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 24/4/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από τον Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1                ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα  θα παραδοθούν  τμηματικά στις διευθύνσεις  που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου ή από το κατάστημα του αναδόχου προμηθευτή.

 

2.2                Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

 

 

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματοσ

 

3.1                ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς.

 

3.2                ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

3.4   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

  

Κιλκίς, 16/4/2019

Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και 24/4/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία . Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 24/4/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Αυτοκόλλητο χαρτί Α4 10 TEM

10

 

 

Leitz Υποφάκελος με Έλασμα

20

 

 

Διορθωτική ταινία 5mm * 6m

10

 

 

Κουτί ανταλλακτικό συρραπτικό Νο 10

4

 

 

Κουτί ανταλλακτικό συρραπτικό Νο 6

4

 

 

Κουτιά ανταλλακτικά συρραπτικό 126 (24/6)

4

 

 

Μολύβια  ΗΒ

20

 

 

Ντοσιέ επαγγελματικών καρτών ενδεικτικά διαστάσεις    11χ24

1

 

 

Ντοσιέ παρουσιάσεων Α4

5

 

 

Περφορατέρ  40 φύλλων με οδηγό

2

 

 

Περφορατέρ leitz 65 φύλλων  με οδηγό

1

 

 

Πόστιτ χαρτάκια  75χ75 100φ

20

 

 

Σετ φωσφορούχων υπογραμμιστικών διαφόρων χρωμάτων

5

 

 

Στυλό BIG

15

 

 

Στυλό διαρκείας ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (Pilot)  0.7

20

 

 

Στυλό διάρκειας ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ  (Pilot)   0.7

30

 

 

Σύρματα συρραπτικού Νο11

7

 

 

Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α3 100mic 100 τμ

2

 

 

Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α4 100mic 100 τμ

5

 

 

Συσκευασίες διαφάνειες Α4

20

 

 

Τόνερ για εκτυπωτή Kyocera ecosys P52026cdw black original

2

 

 

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw cyan original

2

 

 

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw magenta original

2

 

 

Τόνερ για εκτυπωτή Κyocera ecosys P52026cdw yellow original

2

 

 

Φακέλους αλληλογραφίας Α3

20

 

 

Φακέλους αλληλογραφίας Α4

40

 

 

Κύβος σημειώσεων λευκά

10

 

 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος 1mm (διάφορα χρώματα )

5

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ ……./………/………

Ο ΥΠΟΒΑΛΩΝ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272