Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Απρίλιος 10, 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

αρ.πρωτοκολου  283/10-4-2019

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................. 3

1.1ΓΕΝΙΚΑ.............................................. 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.................................... 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ..................................... 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.......................................................... 4

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος.............. 5

3.1ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.. 5

3.2ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ........................................ 5

3.3ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ............... 5

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ …………………………………………………………………………5

 

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων   για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2               ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές η ενδεικτική τιμή όπως και το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ

 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

Πατάκι Μπάνιου

30

 €                 3.00

 €                        90.00

Πλαστικός στεγνωτήρας Πιάτων με δίσκο

30

 €                 5.00

 €                      150.00

Μανταλάκια σετ 20 τεμ  6cm

50

 €                 1.00

 €                        50.00

Κάδος σκουπιδιών κουζίνας (νεροχύτη)  4λιτ

30

 €                 8.00

 €                      240.00

Κάδος σκουπιδιών τουαλέτας

30

 €                 3.00

 €                        90.00

Πιγκάλ

30

 €                 1.00

 €                        30.00

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

30

 €                 6.00

 €                      180.00

Κοντάρι σκούπας/σφουγκαρίστρας   1.2μ

40

 €                 0.80

 €                        32.00

Σκούπα

20

 €                 1.50

 €                        30.00

Σφουγγαρίστρα

20

 €                 1.50

 €                        30.00

Απλώστρα

50

 €              10.00

 €                      500.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

 €                  1,422.00

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1422€ προσφορές για το σύνολο των αιτουμένων ειδών που ξεπερνούν τα 1422€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα κρίνονται απαράδεκτες

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και 18/4/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 18/4/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από τον Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3               ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα  θα παραδοθούν  τμηματικά στην  διεύθυνση  που θα  υποδείξει ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου

 

2.2               Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

 

 

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1               ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.2               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.4   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού  των  Ανάδοχων προμηθευτών  πραγματοποιείται  δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς, 10/4/2019

Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ …../……../……..

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για προμηθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ αρ.πρωτοκολου  283/10-4-2019

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και 18/4/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

Πατάκι Μπάνιου

30

 

 

Πλαστικός στεγνωτήρας Πιάτων με δίσκο

30

 

 

Μανταλάκια σετ 20 τεμ  6cm

50

 

 

Κάδος σκουπιδιών κουζίνας (νεροχύτη)  4λιτ

30

 

 

Κάδος σκουπιδιών τουαλέτας

30

 

 

Πιγκάλ

30

 

 

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

30

 

 

Κοντάρι σκούπας/σφουγκαρίστρας   1.2μ

40

 

 

Σκούπα

20

 

 

Σφουγγαρίστρα

20

 

 

Απλώστρα

50

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272