Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Φεβρουάριος 21, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ επισκευης ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

αρ πρωτ. 270/15-2-2019

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................................................................... 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ........................................................................................ 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ............................................................................... 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ................ 5

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος................................................ 5

3.1ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ...................................................................................................................................... 5

3.2ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................................... 5

Τα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν άμεσα μετά από το άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του Αναδόχου, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες......................................................................................... 5

3.3ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ........................................................................................... 5

3.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................................................................................................................... 5

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

 

3.6 Έντυπο προσφορών

 

1.                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1                ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών επισκευής λευκών συσκευών που είναι εγκατεστημένα  στα διαμερίσματα που μισθώνει ο Σύλλογος με την επωνυμία “Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς” και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών επισκευής-αποκατάστασης των βλαβών, αφορά στο χρονικό διάστημα από την 5/3/2019 έως την 31/12/2019.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου-τεχνικού ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά το κόστος παροχής υπηρεσιών εργασίας του αντισυμβαλλομένου ανά ώρα. Ο υποβάλλων την έγγραφη προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτή σχετικά με το κόστος παροχής της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενο αυτό ανά ώρα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

                               ………………………..

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

 

 

Ο υποβάλλων την προσφορά πρέπει να γνωρίζει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3000€ για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης από  5/3/2019 και έως την 31-12-2019. Επομένως εφόσον συμπληρωθεί το ως άνω ποσό πριν τη λήξη της σύμβασης τότε ο ανάδοχος – τεχνικός αποδεσμεύεται από την υποχρέωση παροχής εργασίας προς το Σύλλογο.

Μεταξύ των εργασιών που θα αναλάβει ο ενδιαφερόμενος- τεχνικός περιλαμβάνεται και  η διασφάλιση της ορθής τοποθέτησης των ανταλλακτικών που ενδεχομένως να απαιτηθούν για την επισκευή-επιδιόρθωση-αποκατάσταση της βλάβης που θα εμφανισθεί στις συσκευές ενός εκάστου εκ των διαμερισμάτων που μισθώνει ο Σύλλογος, ώστε να τίθεται σε λειτουργία η κάθε  βλάβη σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Οι προσφορές κατατίθενται σε δυο σφραγισμένους φάκελους, ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρούσας, στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 έως στις   4/3/2019 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 4/3/2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεκτή θα γίνει η προσφορά η οποία θα συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
 Συγκεκριμένα, από 30-50 μόρια θα συγκεντρώσει η προσφορά που αφορά στην προσφερόμενη τιμή (με 50 θα μοριοδοτηθεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και με 30 θα μοριοδοτηθεί η προσφορά με την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή) και με 10 μόρια θα μοριοδοτείται κάθε χρόνος κατά το οποίο ο τεχνικός θα αποδεικνύει επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της παρούσας, με 10 μόρια θα μοριοδοτείται η συνεργασία με κατασκευάστριες εταιρείες (10 μόρια η καθεμιά)

Η επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είτε της ημερομηνίας έναρξης επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ. είτε σύμβασης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν ο τεχνικός ως εργάτης ή υπάλληλος είτε με την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημοσίου ή ιδιωτικού από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανωτέρω εργαζόταν νομίμως, καλύπτοντας τις ασφαλιστικές εισφορές του, με σύμβαση εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας (πχ. Καρτέλα ενσήμων από το ΙΚΑ, Βεβαίωση του Δημοσίου περί απασχόλησής του σε δημόσια υπηρεσία κλπ). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.2                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 Ο τεχνικός αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν και όπου  του ζητηθεί από το Σύλλογο εντός του χρονικού διαστήματος από την 5/3/2019 έως την  31/12/2019, όπου υποδεικνύεται από  το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς . Ο τεχνικός αναλαμβάνει να επιδιορθώσει κάθε  βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τότε που θα περιέλθει σε αυτόν το αίτημα του Συλλόγου για αποκατάσταση-επιδιόρθωση-επισκευή της  βλάβης.

 

2.                   ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1                Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Προμηθευτή στον χώρο παράδοσης για επιδιόρθωση του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3.                   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματοσ

 

3.1                ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα  θα επιδιορθώνονται σταδιακά στη διεύθυνση ή στο κατάστημα του αντισυμβαλλομένου τεχνικού που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

3.2                ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η βλάβη θα πρέπει να επιδιορθωθεί άμεσα μετά από κάθε αίτηση για επιδιόρθωση και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από 5/3/2019 έως 31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο τεχνικός  έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση  όσο και για το καθορισμό της ώρας ελέγχου αποκατάστασης.

Κατά τη διαδικασία  θα γίνεται ο λειτουργικός  έλεγχος  από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής

Ο τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της αιτούμενης για επιδιόρθωση βλάβης από το Σωματείο, για την ποιότητα της αποκατάστασης, για την μη επιδιόρθωση  του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα της αποκατάστασης.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής της υπηρεσίας.

3.3                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την αίτηση για επιδιόρθωση και να ελέγχει την εγκατάσταση[1].

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει) και θα εκδίδεται άμεσα, η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς και ειδικότερα την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει το Σωματείου και με την προϋπόθεση μη ύπαρξης πλημμελειών, βλαβών ή άλλου είδους ζημιών που σχετίζονται με την παροχή του έργου από τον τεχνίτη (τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος, άρνηση τοποθέτησης προϊόντος, πλημμελής εκπλήρωση εργασιών, πρόκληση ζημιών εξ αφορμής της παροχής του έργου κλπ.). Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς,  15/2/2019

Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes) 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272