Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ιανουάριος 03, 2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

αρ.πρωτοκολου   253/2.1.2019

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

1.1ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................................................... 3

1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ......................................................... 3

1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ................................................... 4

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 5

3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος......................... 5

3.1ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ............................................................................................... 5

3.2ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ......................................................................... 5

3.3ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................................. 5

3.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ....................................................................................... 5

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών είναι η επιλογή αντισυμβαλλομένου-προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει ο Σύλλογος με την επωνυμία “Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς” και με διακριτικό τίτλο “Όμνες”, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος EmergencySupporttoIntegrationandAccommodationprogrammeESTIA στο Κιλκίς.

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αφορά στο χρονικό διάστημα από την 18-01-2019 έως την 15-04-2019 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση ή δέσμευση δημιουργείται για κάποιο από τα ως άνω μέρη.

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η συνολική αιτούμενη ποσότητα, οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η ενδεικτική τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού  ΦΠΑ 24% (σε νόμισμα ευρώ)

 

 

Προϊόν

Συνολική ποσότητα

Ενδεικτική τιμή 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

35000

ΛΙΤ

ο μέσος όρος τιμής ανά λίτρο έτσι όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων και αφορά τον νομό Κιλκίς

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

 

 

Για τις προσφορές που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη, μόνον όσες αφορούν στο σύνολο  της ανωτέρω ποσότητας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,0 €).

Περαιτέρω, η τιμή που θα προταθεί από τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο της προσφοράς τους, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το μέσο όρο τιμής ανά λίτρο όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών για την παροχή προμήθειας καυσίμου θέρμανσης στο Ν. Κιλκίς.

Κριτήριο για την επιλογή προμηθευτή θα αποτελέσει το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιμής που είναι και ο μέσος όρος τιμής ανά λίτρο έτσι όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων και αφορά στον Ν.Κιλκίς κατά την ημέρα της υποβολής προσφοράς. Διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι το ποσοστό έκπτωσης αυτό θα παρέχεται από τον προμηθευτή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ανεξάρτητα από τη μεταβολή του μέσου όρου τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή ο προμηθευτής, μετά τη σύναψη σύμβασης με το Σύλλογο, αναλαμβάνει να πωλεί και παραδίδει στα γραφεία και διαμερίσματα που μισθώνει ο Σύλλογος την παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης για όλο το αναφερόμενο στην παρούσα χρονικό διάστημα, με τη μέση τιμή ανά λίτρο έτσι όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων και αφορά στον Ν.Κιλκίς κατά την ημέρα της παράδοσης της ποσότητας, μειωμένη κατά το ποσοστό της έκπτωσης για την οποία υποβάλλει την προσφορά και με την οποία θα κριθεί ως ανάδοχος του έργου.

Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ως άνω ποσό                                      ανά λίτρο όπως αυτό ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών και αφορά στο Ν.Κιλκίς απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη βέλτιστη τιμή.

Οι προσφορές κατατ sνται ﷽﷽﷽ίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 έως την 17-01-2018 και ώρα 16:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματέας ανοίγματος φακέλων κ. Πουντζουκίδου Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17-01-2018 και ώρα 16:30, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάδειξη αντισυμβαλλομένου, ο τελευταίος- προμηθευτής πετρελαίου θέρμανσης αναλαμβάνει με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης πετρελαίου θέρμανσης να πωλήσει την αιτούμενη στην παρούσα ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης στο Σωματείο αντί της συμφωνηθείσας-αναδειχθείσας ως προσφορότερης- τιμής πώλησης. Περαιτέρω ο προμηθευτής αναλαμβάνει με τη σύναψη του ως άνω συμφωνητικού να διατηρήσει στην επιχείρησή του την αιτηθείσα  ποσότητα και να παραδίδει αυτή τμηματικά, κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ήτοι από 18-01-2018 έως 15-04-2018 στον τόπο όπου θα υποδεικνύεται κάθε φορά από το Σύλλογο και συγκεκριμένα στα διαμερίσματα που μισθώνονται από το Σύλλογο εντός του Δήμου Κιλκίς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1       Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Προμηθευτή στον χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

2.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματοσ

 

2.1         ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στις διευθύνσεις που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου και συγκεκριμένα σε διαμερίσματα που μισθώνει ο Σύλλογος εντός του Δήμου Κιλκίς.

 

2.2              ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να παραδίδεται άμεσα από την υποβολή του αιτήματος παράδοσης από το Σύλλογο στον τόπο όπου υποδεικνύεται από το τελευταίο και πάντως εντός του Δήμου Κιλκίς. Σε κάθε περίπτωση όλη η αγορασθείσα ποσότητα θα πρέπει να έχει παραδοθεί όπου υποδεικνύεται από το Σύλλογο έως το τέλος της συμφωνηθείσας διάρκειας, ήτοι έως την  15-04-2018

 

2.3              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Προμηθευτής πριν μεταφέρει την παραγγελθείσα ποσότητα οφείλει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής. Εάν η παραδοθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο ποσότητα, άλλως το Σωματείο δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας.

Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα του προϊόντος, για την μη παράδοσή του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.

Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.

Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής.

 

2.4              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την παραγγελία

 

3.5   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μηνά  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

Κιλκίς 02/01/2018

Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272