Αγγλικά  Ελληνικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ οχηματων

Δεκέμβριος 18, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Αρ.πρωτ. 249/17.12.2018
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει να εκμισθώσει και παραδώσει προς χρήση στο Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) τα κάτωθι περιγραφόμενα κατά αριθμό και είδος οχήματα για συνολικό χρονικό διάστημα ενός έτους, στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response στο Κιλκίς.
Μετά την επιλογή του Αναδόχου/Προμηθευτή ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται το είδος των οχημάτων που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, καθώς και η συνολική αιτούμενη ποσότητα, οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η ενδεικτική τιμή μονάδος με ΦΠΑ (σε ευρώ), η συνολική ενδεικτική τιμή ανα μήνα με ΦΠΑ (σε ευρώ) και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (σε ευρώ) ανα μήνα .

Προϊόν Συνολική ποσότητα Ενδεικτική τιμή μονάδας ανα μήνα (με ΦΠΑ ) Συνολική ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΙΟ καύσιμο πετρέλαιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΙΟ καύσιμο πετρέλαιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 CARGO VAN (ΚΛΟΥΒΑ) καύσιμο πετρέλαιο (μήκος καρότσας ελάχιστο 3 μέτρα) τύπου fiat transit ή παρόμοιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 θέσιο καύσιμο πετρέλαιο TOYOTA YARIS ή παρόμοιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 CARGO VAN (ΚΛΟΥΒΑ) καύσιμο πετρέλαιο (μήκος καρότσας ελάχιστο 1,4) τύπου ford connect ή παρόμοιο
Συνολικός προϋπολογισμός ανα μήνα 6000€ • Όλα τα αυτοκίνητα θα διαθέτουν σύστημα gps και πρόγραμμα παρακολούθησης για on line εντοπισμό θέσης και ιστορικό μετακίνησης
• Απεριόριστα χιλιόμετρα ανα μηνα
• Μικτή ασφάλιση με μηδενική απαλλαγή
Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς για όλα τα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το εγκεκριμένο ποσό το οποίο ανέρχεται σε έξι χιλιάδες 6000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ανα μήνα .
Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλάδων 6000€ ανα μήνα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορά κατατίθεται σε δυο σφραγισμένους φάκελους, από τους οποίους στον ένα θα περιέχονται στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των αυτοκίνητων και στον άλλο η οικονομική προσφορά, στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, μέχρι και 4/1/2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η γραμματεία ανοίγματος προσφορών κ. Πουντζουκίδου Μαρία Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 4/1/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης . Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η διάρκεια της, αυτή θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από τον Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ως ανάδοχος θα προτιμηθεί αυτός που υπέβαλε τη προσφορά με το χαμηλότερο κόστος, ήτοι το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.
Μεταξύ του αναδόχου και του Σωματείου θα υπογραφεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος υποβολής προσφορών σύμβαση μίσθωσης οχημάτων.
Ο ανάδοχος αποδέχεται επιπλέον ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η αρχική σύμβαση, το Σωματείο δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη πρόωρη λύση της σύμβασης.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα άμεσα και πάντως το αργότερο μέχρι και τις 7/1/2019.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή του αναδόχου από την εκμίσθωση των ανωτέρω αναφερόμενων οχημάτων θα εκδίδεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός από τον ανάδοχο το απαιτούμενο παραστατικό, ήτοι τιμολόγιο (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας του παραστατικού στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς άμεσα. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του. O ανάδοχος του έργου υποχρεούται στην εξόφληση τιμολογίου δημοσίευσης του διαγωνισμού στην τοπική εφημερίδα

Κιλκίς,17/12/2018
Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272