Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία θέσης εργασίας Υπεύθυνου Αποθήκης (Logistics and Supply Officer)

Δεκέμβριος 06, 2018

Προκήρυξη θέσης:

Υπεύθυνος Αποθήκης (Logistics and Supply Officer)

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, προκηρύσσει θέση εργασίας για υπεύθυνο Αποθήκης (Logistics and Supply Officer).

Περιγραφή θέσης-καθήκοντα:

 • Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης και για την τήρηση των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό βιβλίων, στοιχείων κλπ. Τήρηση και διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
 • Μέριμνα για την λειτουργική ταξινόμηση των υλικών κατά είδος και τύπο και για την ταξιθέτηση τους στην αποθήκη σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους µε τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η ευχερής και έγκαιρη διακίνησή τους.
 • Μέριμνα για την σύνταξη και έκδοση δελτίων εισαγωγής των νέων υλικών κατά την παραλαβή τους από τις εκάστοτε επιτροπές παραλαβής και δελτίων εξαγωγής κατά την παράδοση αυτών.
 • Τήρηση ψηφιακής βάσης δεδομένων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών και σχετικό αρχείο στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσής του.
 • Έλεγχος των στατιστικών κατανάλωσης των υλικών µε σκοπό τον έλεγχο της κατανάλωσής τους και τον προσδιορισμό των ετήσιων αναγκών.
 • Παρακολούθηση της διακίνησης των υλικών σχετικά µε την κίνηση των υλικών καθώς και των αποθεμάτων και της διακίνησης των κρίσιμων υλικών π.χ. υγρά καύσιμα σε ημερήσια βάση και η μέριμνα για την παραγγελία και τον έγκαιρο εφοδιασμό.
 • Έκδοση σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρωτικών καταστάσεων υλικών που έχουν εξαχθεί από την αποθήκη και η οποία θεωρείται ως προς το αληθές του περιεχομένου της.
 • Διενέργεια των διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες κείμενες νομοθετικές διατάξεις και σχετίζονται µε την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστων υλικών.
 • Σύνταξη ετήσιας απογραφής και η απογραφή ξεχωριστά των υλικών που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες εκποίησης, καταστροφής και ανακύκλωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα μηχανοργάνωσης, γνώση σε συστήματα ERP
 • Εξοικείωση με την διαχείριση παραγγελιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Άριστη γνώση και χρήση MS-Office (Excel-Word) για τη δημιουργία Reporting
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Σχολαστικότητα, μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «LSO-1218» μέχρι τις 15/12/2018.

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272